Tarih 11. Sınıf

Bu kategoride toplam 70 içerik bulunuyor.
II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1918)
- Meşrutiyet, hükümdar ile birlikte bir meclisin ülke yönetiminde bulunmasıdır.
- Osmanlı Devleti’nde I. Meşruiyet, 23 Aralık 1876’da Jön Türklerin baskısıyla II. Abdülhamit tarafından ilan edilmişti.
- İlk Osmanlı Mebusan Meclisi 20 Mart 1877’de açıldı.
- İlk Osmanlı anayasası, Kanun-i Esâsî yürürlüğe girdi.
- I. Meşruiyet Dönemi, fazla uzun sürmedi.
- 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın çıkması ve azınlık milletvekillerinin yıkıcı faaliyetleri üzerine Sultan II. Abdülhamit, Meşrutiyet’i kaldırdı ve Mebusan Meclisi’ni kapattı.
- Meşruiyet taraftarı olan Jön Türkler, İttihad-ı Osmânî Cemiyeti’ni kurdular. Sonra bu cemiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti adını aldı (1889).
- Osmanlıcılık fikrini savunan bu cemiyet, Makedonya’da örgütlendiler.
- İngiltere ve Rusya&rsquo... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 04 Ağustos 2014 Yorum yok
Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
İtalya’nın Trablusgarp’ı İşgalinin Nedenleri
1.Birliğini geç kuran İtalya’nın ham madde ve pazar arayışı 
Açıklama:  Birliğini geç tamamlayan İtalya sömür­gecilik yarışında geç kalmıştır. 1896’da Habeşis­tan’a saldırdıysa da; İtalya’nın bu saldırısı başarı­sızlıkla sonuçlanmıştır.
2.Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın olması
3.Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı savunacak gücünün olmaması
Açıklamalar:
- Osmanlı Devleti, Trablusgarp’a karadan yardım edemezdi; çünkü Mısır, İtalya’nın Trablusgarp’ı işgalini onayla­yan İngiltere’nin elindeydi.
- Osmanlı Devleti, donanmasının güçsüzlüğünden dolayı da Trablusgarp’a denizden yardım edemezdi. 
4.İtalya’nın, Trablusgarp’ın işgali iç... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 04 Ağustos 2014 Yorum yok
Balkan Savaşları
Birinci Balkan Savaşı (1912-1913)
 
Savaşın Nedenleri
1.Rusya’nın Balkanlarda takip ettiği Panslavist politika
2.Balkanlardaki gelişmelerin, Osmanlı tarafından, takip edilememesi
3.Fransız ihtilalinin etkisi (Milliyetçilik ve bağım­sızlık)
4.Türklerin Balkanlardan tamamen atılmak isten­mesi
Açıklama:  Savaş başlamadan önce; Arnavutluk, Make­donya, Selanik ve Yanya Osmanlı’nın elin­deydi.
 
5.Trablusgarp Savaşı esnasında, Osmanlı Dev­leti’nin güçsüz olduğunun anlaşılması
6.Kiliseler sorununun Balkan devletlerinin lehine sonuçlanması
7.Balkan devletlerinin Osmanlı’ya karşı ittifak kur­maları
8.İngiltere’nin, 1908’de Estonya’nın başkenti Reval’de yapılan görüşmeler sonucunda, Rusya’yı Balkan politikasında serbest bırakması
 
Katılan Devletler ve Savaşın Sonucu
- Karadağ, Bu... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 04 Ağustos 2014 Yorum yok
Birinci Dünya Savaşı (1914 - 1918)
Savaşın Genel Nedenleri
1.Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan düşünce­lerin hızla yayılması
2.Sanayi İnkılâbı sonucunda gelişen sanayi, berabe­rinde hammadde ve pazar ihtiyacını da ortaya çı­karmıştı. Hammadde ve pazar ihtiyacı ise sömür­geci devletleri karşı karşıya getirdi. 
3.Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini kurma­ları sonucunda Avrupa’nın siyasi dengesinin bo­zulması
4.Bloklar arası silahlanma yarışının hızlanması 
Açıklamalar:
- Almanya, Fransa’dan Alsas-Loren böl­gesini al­dıktan sonra kendisini Fransa karşısında güvensiz hissetmeye başladı ve kendini güvende hissetmek için ittifaklar ve bloklaşmalar döne­mini başlattı.
- Devletlerarası bu çıkar çatışmaları sonucunda Avrupa bloklara ayrılmıştır.1883’te Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya arası... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 06 Ağustos 2014 Yorum yok
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti
- Trablusgarp ve Balkan savaşlarından yıpranmış olarak çıkan Osmanlı Devleti, savaşın başında taraf­sızlığını ilan etmiş, boğazları kapatmış, seferberlik ilan etmiş (seferberlik ilanı; devletin savaşa girece­ğinin bir habercisidir) ve kapitülasyonları da tek taraflı olarak kaldırarak meclisi de tatil etmiştir.
- Kapitülasyonların kaldırılmasına en büyük tepki Almanya ve Avusturya-Macaristan’dan gelmiştir. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin ittifak tekliflerini kabul etmedikleri gibi kapitülasyonların kaldı­rılmasına da önemli bir tepkide bulunmamıştır.
- İttifak teklifi İngiltere ve Fransa tarafından redde­dilen Osmanlı Devleti, Almanya’ya daha fazla ya­kınlaşmıştır. Almanya da bu durumu değerlendirerek Osmanlı’yı kendi yanına çekme gayretini artır­mıştır.
- Savaş başladıktan sonra İngilizlerin önünden ka­ç... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 06 Ağustos 2014 Yorum yok
Birinci Dünya Savaşından Sonra Osmanlı Devleti
Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)
 
Osmanlı’nın Ateşkes’i İmzalama Sebepleri:
1.Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi sonucunda Osmanlı ile Almanya’nın kara bağlantısının kesil­mesi
2.Osmanlı’nın savaşacak gücünün kalmaması
3.Wilson Prensiplerinden cesaret alınması
4.Güney cephelerinin çökmesi
5.Savaş taraftarı olan İttihat ve Terakki Partisi liderlerinin (Cemal Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa)  ülkeyi terk etmesi sonucunda başa barış isteyen Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın gelmesi.
Mondros Ateşkes Antlaşması, 30 Ekim 1918’de Osmanlı adına Bahriye Nazırı Rauf Orbay ile İtilaf Devletleri adına İngiliz Amirali Calthrope arasında Limni adası­nın Mondros limanında Agamemnon zırhlısında imzalanmıştır.
 Ateşkes Antlaşması’nın Şartları 
(Tümü 25 maddedir):
1.Anlaşma devletleri güven... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 12 Ağustos 2014 Yorum yok
Osmanlı Devleti'ni Paylaşma Tasarıları
Birinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda İtilaf Devletleri, aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaştılar.
Gizli Antlaşmalar
Gizli Antlaşmaların Yapılma Sebepleri:
1.Şark meselesi (Osmanlı ülkesini paylaşma mese­lesi)’ni halletmek.  
2.İtilaf bloğunun birlik ve istikrarını sağlamak
3.Savaştan sonra Osmanlı’yı paylaşma konusunda anlaşmazlığa düşmemek
4.İtalya’yı İtilaf bloğuna katmak.
5.Rusya’yı İtilaf bloğunda tutmak
 
Gizli Antlaşmalar:
1.Boğazlar Antlaşması (Mart-Nisan 1915)
Çanakkale Savaşı esnasında Rusya boğazlar konu­sunda tedirginleşince; İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanan antlaşma ile boğazlar ve çevresi Rusya’ya bırakılmıştır.
Antlaşmanın Önemi:
1.Rusya’nın Almanya tarafına geçmesi önlendi
2.Gizli antlaşmalar başladı
3.İngiltere ve Fransa i... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 12 Ağustos 2014 Yorum yok
Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918)
- ABD Cumhurbaşkanı Woodrow Wilson Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılacak barışın esaslarını ya­yınladığı on dört ilke ile açıklamış, İtilaf devletleri de ABD’yi yanlarında tutmak istediklerinden dolayı bu ilkeleri kabul ettiklerini bildirmişlerdir.
- ABD başkanı Wilson, savaştan sonra barışın de­vam etmesini bir daha böyle büyük savaşların çık­mamasını istiyordu.
 
İlkeler:
 
1.Galip devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak.
Açıklama:
- Bu madde yeni sömürgeler oluşmasına karşıdır.   
- Mağlup devletlerin mütareke imzalamasını hızlan­dırmıştır. 
- Savaştan sonra imzalanan antlaşmalar, bu mad­deye uymamış­tır.
 
2.Devletlerarası antlaşmalarda açık diplomasi esası uygulanacak.
Açıklama:  Gizli antlaşmalar hukuken geçersiz sayılmışt... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 12 Ağustos 2014 Yorum yok
Paris Konferansı (18 Ocak 1919)
- İtilaf Devletleri yenilen devletlerle imzalanacak barış antlaşmalarının şartlarını tespit etmek ve bozulan dengeleri kendi lehlerine kurmak için Paris’te bir barış konferansı toplamış­tır. 
- Bu konferansa 32 devlet katılmıştır.
- Konferans, İngiltere ve Fransa’nın etkisi altında kalmıştır. 
- Pa­ris’te ilk ola­rak Milletler Cemiyeti’nin kurulması kararlaştırılmıştır.
- Ancak ABD diğer konularla fazla ilgilen­memiş ve yalnızlık politikasına geri dönmüştür. 
- En fazla tartışılan mesele Osmanlı ile imzalanacak olan antlaşma olmasına rağmen; aralarında çıkar çatışmasına düşen galipler, Osmanlı ile imzalanacak olan antlaşmayı karara bağlayamamışlardır.
- Batı Anadolu’nun kendisine bırakılması için çaba harcayan Yunanistan, konferansa Batı Anadolu’da Rumların çoğunlukta olduğunu gö... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 12 Ağustos 2014 Yorum yok
İzmir'in İşgali (15 Mayıs 1919)
Yunanlılar, Paris Konferansı’na verdirttikleri karar doğrultusunda İzmir’i işgal etmişlerdir.
 
İşgalin Önemi:
1.Kuva-yı Milliye ortaya çıkmaya başladı
2.Milli bilinç uyandı
3.Halkı Milli Mücadele için örgütlemek kolaylaştı
4.Mitingler düzenlendi
5.Redd-i İlhak Cemiyeti kuruldu
6.Halk, işgalcilere güvenilemeyeceğini anladı.
 
Amiral Bristol Raporu:
İzmir’in işgali dünya kamuoyunda büyük bir yankı ve kınamaya sebep olunca; olayın sorumlusu duru­munda olan İtilaf Devletleri kamuoyunu yatıştırmak ve İzmir bölge­sindeki durumu öğrenebilmek için bölgeye Amiral Bristol önderliğinde bir he­yet göndermişler­dir.
 
Bristol Raporu’nun İçeriği:
1.Bölgedeki olayların sorumlusu Türkler değil; Rumlardır.
2.Bölgede Türkler çoğunluktadır.
3.Yunanlıların bö... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 12 Ağustos 2014 Yorum yok
Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler
- Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndan çok ağır bir güç kaybı ile çıktı.
- Savaş sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması şartları daha da ağırlaştırdı.
- Devleti, savaşa sürükleyen İttihat ve Terakki’nin lider kadrosu yurt dışına kaçtılar.
- İtilaf Devletleri ise, antlaşmanın 7. maddesine dayanarak işgal bölgelerini genişlettiler.
- İstanbul Hükümeti’nin çaresizliği ve acizliği karşısında Türk milleti örgütlenmeye başladı.
- Kuvay-ı Milliye ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri şeklinde olan bu örgütlenme tüm Anadolu’ya yayıldı.
- Bu arada İtilaf Devleri’nin kışkırtmaları ile harekete geçen azınlıklar da örgütlendiler.
 
Amaçları yönünden bu cemiyet örgütlenmeleri üç gruba ayrılır:
 
1. Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler, ... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 16 Ağustos 2014 Yorum yok
İşgaller
İşgalcilerin İşgallere Hazırladığı Zemin
 
1.Mondros Mütarekesi’ne 7 ve 24. maddeler kondu.
2.Osmanlı ordusu terhis edildi.
3.Osmanlı’nın savaş araç ve gereçleri kontrol altına alındı.
4.Haberleşme ve ulaşım kontrol altına alındı.
5.Osmanlı yönetimi denetim altına alındı.
6.Boğazlar denetim altına alınarak Anadolu ile Rumeli’nin bağlantısı kesildi.
7.Azınlıklar kışkırtıldı.
 
İşgaller Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanılarak başlamıştır. 3 Kasım 1918’de Musul’u işgal ederek İngilizler işgal faaliyetlerini başlattılar. 13 Kasım 1918’de ise Yunanlılar da içinde olmak üzere İtilaf donanması İstanbul’u filen işgal etti.    
 
Açıklamalar:
- İşgallere karşı ilk tepki, 19 Aralık 1918’de Ha­tay’a bağlı Dörtyol’un Karakese Köyü’nde Mehmet Kara’nın Fr... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 16 Ağustos 2014 Yorum yok
Mustafa Kemal'in Hayatı
Atatürk’ün Hayatı
 
Öğrenim Hayatı
- Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu.  
- Babası bir gümrük memuru olan Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. 
- Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir.
- Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. 
- Milis subaylığı, evkaf kâtipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi.  
- Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına kadar yaşadı.
- Küçük Mustafa öğrenim ç... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 25 Ağustos 2014 Yorum yok
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı’nın Genel Özellikleri:
1.Halk kongreler yolu ile örgütlenip birleştirilmiş­tir.
2.Güneyde Fransız ve Ermenilere karşı Kuva-yı Milliye; Doğu Anadolu’da Ermenilere karşı, Os­manlı’dan kalan XV. Kolordu; Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı, TBMM’nin kurduğu, düzenli ordu kullanılmıştır. 
3.Ordu taarruz gücüne ulaşana kadar Yunanlılara karşı batı cephesinde savunmada kalınmıştır.
4.Kurtuluş Savaşı’nda bağımsızlık ve egemenlik birlikte yürütülmüştür.
5.Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin I. Dünya savaşı­nın sonuçlarına bir tepkisidir.
6.Mondros Mütarekesinin Osmanlı devletini etkisiz duruma getirmesi, kurtuluş mücadelesini halkın yapmasına sebep olmuştur.
7.Kurtuluş savaşı için ilk adımları milli cemiyetler atmış, kurtuluşu TBMM tamamlamıştır.
8.İtalyan ve İngiliz... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 26 Ağustos 2014 Yorum yok
Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı (19 Mayıs 1919)
- Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Pontus Rum Cemiyeti’nin çalışmaları sonucunda bölgedeki Rum halkı karışıklıklar çıkarıyor ve olayın sorumlusu olarak da Türk halkı gösteriliyordu. Bu durum kar­şısında İngilizler, Osmanlı hükümetine bölgede güvenliğin sağlanmasını; aksi takdirde, bölgeyi işgal edeceklerini bildirdiler. 
- Rumların da zaten bek­lentisi, bölgenin İngilizler tarafından işgal edilerek Rumların işlerinin kolaylaştırılmasıydı.
- Bölgede güvenliğin sağlanması için İstanbul yöne­timi IX. Ordu Müfettişliği’ne getirerek Mustafa Kemal’i görevlendirdi. Mustafa Kemal bölgede hare­ket edebilmek için IX. Ordu Bölgesindeki sivil makamlara da emir verme yetkisini aldı. 
 
Mustafa Kemal’in Görevi:
1.Görev bölgesindeki orduları terhis etmek
2.Asayiş v... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 26 Ağustos 2014 Yorum yok
Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
- Samsun bölgesini, İngiliz ve Rumların varlığından dolayı, milli mücadele çalışmalarının başlaması için uygun görmeyen Mustafa Kemal; Samsun’dan Havza’ya hareket etti.
- Anadolu’daki komutanlarla da irtibat kurarak orduların terhis edilmemesini sağlamaya çalışan Mustafa Kemal; Havza’da, milli bilincin uyanması ve İtilaf devletlerinin Türk halkının tepkisini gör­mesi için İzmir’in işgalini protesto eden bir miting düzenledi. Bu tür mitinglerin tüm yurtta da yapıl­masını istedi.
- Mustafa Kemal yurdun çeşitli yerlerinde başlayan halk heyecanını ortak bir çizgi üzerinde birleştir­mek istiyordu. Ferdi bilinçten ulusal bilince ulaşıl­masını istiyordu.
 
Açıklamalar:
- Mustafa Kemal İzmir’in işgalini halkın uyarıl­ması ve birleşti­rilmesi için kullanmak istemiştir.
- Mustaf... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 26 Ağustos 2014 Yorum yok
Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
Sebep:
Ülkenin içinde bulunduğu durumu millete duyura­rak milleti bağımsızlık ve egemenlik için mücade­leye çağırmak.
 
Genelgenin Hazırlayıcıları: 
Mustafa Kemal, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Kazım Karabekir (Erzurum’da)    
 
Genelgenin Maddeleri:
 
1.Yurdun bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikede­dir.
 
Açıklama:
1.Durum ve Kurtuluş Savaşının gereği ortaya konmaktadır.
2.Kurtuluş Savaşının bölgesel değil; bütünsel ol­duğu vurgulan­mıştır.
3.Bölücülere ve bölgesel kurtuluşu amaçlayanlara bir tepkidir.
 
2.İstanbul’daki hükümet baskı altında olduğundan dolayı, üzerine almış olduğu sorumluluğun gerekle­rini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor.
 
Açıklama:  
1.İlk defa... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 26 Ağustos 2014 Yorum yok
Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)
Erzurum Kongresi Doğu Anadolu Müdafaa-i Hu­kuk Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti tarafından Rum ve Ermenilere karşı Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin bütünlüğü­nün korunması için toplanmıştır.
 
Kongrede Alınan Kararlar:
 
1.Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez
Açıklama:
1.Bu madde Sivas Kongresi ve Misak-ı Milli karar­larının da ilk maddesidir.
2.Bölgesel amaçlı olarak toplanan kongre bütünü ilgilendiren karar almıştır.
3.Bütün bölücülere tepki gösterilmiştir.
 
2.Her türlü yabancı müdahalesine karşı millet, birlik olarak kendisini müdafaa edecektir.
 
3.Vatanın ve istiklalin muhafaza ve teminine İstan­bul Hükümeti muk­tedir olamadığı takdirde; gayeyi temin için Ana­dolu’da g... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 15 Eylül 2014 Yorum yok
Balıkesir Kongresi (26-31 Temmuz 1919)
Balıkesir Kongresi Yunanlılara karşı Batı Ana­dolu’nun bütünlüğü için; Redd-i İlhak Cemiyeti’nin çalışmaları sonucunda Hacim Muhittin başkanlı­ğında toplanmıştır.
 
Alınan Kararlar:
1.Yunanlılara karşı Kuva-yı Milliye’’nin güçlendirile­ceği kararlaştırıldı.
2.Batı Anadolu’daki güçlerin birleştirileceği kararlaştırıldı.
3.Seferberlik ilan edildi.
4.Padişaha bağlılık bildirildi.
 
Balıkesir Kongresi Amasya Genelgesinin bağım­sızlık yönünü kabul etmiştir. Batı Anadolu örgüt­lenmeye çalışılmıştır. (Devam)
Tarih 11. Sınıf 15 Eylül 2014 Yorum yok
Alaşehir Kongresi (16-25 Ağustos 1919)
Batı Anadolu’nun Yunanlılara karşı bütünlüğünün korunması için Redd-i İlhak Cemiyetinin çalışma­ları sonucunda Hacim Muhittin başkanlığında top­lanmıştır.
 
Alınan Kararlar:
1.Erzurum ve Balıkesir Kongresinin kararları görü­şüldü
2.Milli mücadeleyi destekleme kararı alındı
3.Yunanlılarla savaşma kararı alındı
4.Gerektiğinde büyük devletlerin yardımının alına­bileceği vurgulandı (Devam)
Tarih 11. Sınıf 15 Eylül 2014 Yorum yok
Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
Bütünlük ve bağımsızlığı korumak için nasıl bir politika izleneceğinin saptanması; saptanan politi­kanın bütünü kapsayacak şekilde tüm milletçe uy­gulanması amaçlanmıştır.
 
Kongrenin Karşılaştığı Sorunlar:
1.İstanbul hükümeti ve işgal güçlerinin engellemesi sonucunda kongreye beklenildiği kadar üye katıla­madı (38 kişi katıldı.)
2.Elazığ valisi Ali Galip’in kongreyi basacağı şayi­ası yayıldı (Ali Galip Sivas’taki askeri birlikten çekindiği için kongreyi basamadı)
3.Fransızların Sivas’ı işgal edeceği haberleri ya­yıldı. (Mustafa Kemal böyle bir şeyin mümkün olmayacağını belirtti)
4.İlk anda Mustafa Kemal kongreye başkan seçil­mek istenmediyse de; uzun tartışmalar sonucunda Mustafa Kemal kongreye başkan seçildi.
5. Delegelerin büyük bir ço... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 15 Eylül 2014 Yorum yok
Milli Mücadele
İstanbul Hükümeti’nin Mustafa Kemal’e Karşı Mücadele Kararı
 
- 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal, milli mücadeleyi başlatmış oldu.
- İtilaf Devleri’nin baskısıyla İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal’i geri çağırdı.
- Mustafa Kemal, bu çağrıyı dinlemeyerek teşkilatlanma çalışmalarına devam etti.
- Bunun üzerine İstanbul hükümeti, Mustafa Kemal’i görevinden uzaklaştırarak tutuklama emri çıkardı.
- Mustafa Kemal, görevinden ve askerlik mesleğinden istifa etti.
- Milli Mücadele’nin güçlenmesi ve Sivas Kongresi hazırlıkları Mustafa Kemal’e karşı sert mücadele kararlarının alınmasına neden oldu.
 
Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin Tutumu ve Sonuçları
 
- 4 Mart 1919’da göreve getirilen Damat Ferit Paşa Hükümetleri... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 19 Eylül 2014 Yorum yok
Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919)
- Damat Ferit Paşa, 2 Ekim 1919’da istifa edince, hükümeti Ali Rıza Paşa kurumuştur. 
- Ali Rıza Paşa, Anadolu hareketini milli mücadelecilerle iyi geçinerek kontrol altına almaya çalışan bir kişiydi. Bundan dolayı da Mustafa Kemal ile iyi geçinmeyi ilke edindi. 
- Mustafa Kemal, Ali Rıza Paşa hükü­metini Damat Ferit Paşa hükümetine nazaran daha ılımlı olduğundan dolayı desteklediği gibi; birliğin sağla­nıp korunması için İstanbul hükümeti ile iyi geçinmeye de çalışmıştır. 
- Mustafa Kemal ile Ali Rıza Paşa’nın karşılıklı görüşmeleri sonucunda Amasya’da, her iki tarafın uzlaşması amacıyla bir mülakat yapılmasına karar verildi. 
- Amasya Görüş­melerine İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa katıldı. Milli mücadele adına Mustafa Kemal ve arkadaşl... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 19 Eylül 2014 Yorum yok
Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)
Sebepleri:
1.Ankara’nın güvenli olması
2.Meb’usan Meclisi çalışmalarının yakından izlen­mek istenmesi
3.Ankara’nın batı cephesine yakın olması
4.Ankara’nın iletişim ve ulaşım yönünden uygun olması. (Devam)
Tarih 11. Sınıf 19 Eylül 2014 Yorum yok
Son Osmanlı Mebusan Meclisi
- İşgal güçleri seçimlerden saltanat yanlılarının ço­ğunluk olarak çıkacağını zannettiğinden dolayı seçimlere pek müdahale etmediler. Fakat Kasım 1919’da yapılan seçimlerden milli mücadele taraf­tarlarının çoğunluk olarak çıkması işgalcilerin Ana­dolu hareketini hâlâ anlayamadığını gösterdi. 
- İşgal­ciler padişahın kontrolünde toplanacak olan bir meclisten kendi aleyhlerine bir kararın çıkmayacağını zannettiklerinden dolayı meclisin açılma­sın da karışmadılar. 
- Meclisin Misak-ı Milli kararla­rını alması ise işgalcilerin Anadolu hareketini anla­yamadığını bir defa daha gösterdi.
- Padişah meclisin İstanbul dışında toplanmasını, meclisin kendi kontrolünden çıkmasından dolayı, uygun görmüyordu. Meclisin İstanbul dışında top­lanmasını anayasa... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 19 Eylül 2014 Yorum yok
Misak-ı Milli (28 Ocak 1920)
Peymân-ı Milli (Milli Ant)
 
1.Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölüne­mez.
Açıklamalar:
1.Bu madde, Erzurum ve Sivas Kongresi’nin de ilk maddesidir.
2.Ülkeyi bölmek isteyenlere karşı bir tepkidir.
3.Kurtarılacak vatanın sınırları belli olmuştur.
 
2. İşgal altındaki Arap topraklarının geleceği bölge halkının vereceği oylara göre belirlenecektir.
 
3. Kars, Ardahan ve Batum’un geleceğinin belir­lenmesi için halk oylaması yapılacaktır.
 
4. Batı Trakya’nın geleceğinin belirlenmesi için halk oylaması yapılacaktır.
 
5. İstanbul ve Marmara Denizi her türlü tehlikeden uzak tutulursa; Boğazların dünya ticaret ve ulaşı­mına açılması mümkündür.
 
6. Azınlık hakları komşu ülkelerde Müslüman azın­lığa verilen haklar kadar olacaktır. ... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 19 Eylül 2014 Yorum yok
İstanbul'un Resmen İşgali (16 Mart 1920)
Osmanlı Meb’usan Meclisi’nin Dağıtılması
 
Sebepleri:
1.Meclis-i Meb’usan’ın Misak-ı Milli’yi ilan etmesi
2.Mustafa Kemal’in otoritesini kırmak
3.Milli mücadeleyi Türk halkının gözünde kötü göstermek
4.Pan-islamist eğilimlerin ve giderek güçlenen Bol­şevik yayılmacılığın İngiltere’nin bölgesel çıkarla­rını tehdit edecek duruma gelmesi
 
Sonuçları:
1.Osmanlı Meclisi dağıtıldı
2.Damat Ferit Paşa tekrar hükümet başkanı oldu
3.İstanbul’daki Türkler de kurtuluş adına İstan­bul’da ümit kalmadığını görünce Anadolu’ya geçti
4.Damat Ferit Paşanın tekrar yönetime getirilmesi halkı İstanbul hükümetinden soğuttu
5.TBMM’nin açılışına zemin hazırlandı
6.Padişah tutuklu duruma düştüğünden dolayı; Mustafa Kemal&... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 23 Eylül 2014 Yorum yok
Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin Açılması (23 Nisan 1920)
Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin Kurulması
 
TBMM’nin Açılış Amaçları:
1.Milli iradeyi egemen kılmak
2.Ulusal güçleri bir arada tutmak
3.Bağımsızlığı sağlamak
4.Bağımsızlı ve egemenliği sağlayacak otorite ve gücü oluşturmak
 
TBMM’ye öncelikle, işgal dolayısıyla İstan­bul’dan kaçıp gelen mebuslar kabul edilerek; meclis Meclis-i Meb’usan’ın devamı gibi gösterilmiştir. 
 
 
Mustafa Kemal’in Meclisin Çalışma Şartlarını Belirlemek İçin Meclise Sunduğu Öneri:
 
1.TBMM’nin fevkinde hiç bir güç yoktur.
 
Açıklama:
1.TBMM bütün güçlerin üzerinde kabul edilmiştir.
2.İstanbul’daki otorite meclis otoritesinin altında kabul edilmiş­tir.
 
2.Hükümet kurmak gereklidir.
 
Aç... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 23 Eylül 2014 Yorum yok
Yeni Türk Devleti'nin İlk Anayasası (20 Ocak 1921)
Anayasa:  Bir devletin en temel kanunudur. Devletin yönetim şeklini, hak ve sorumlukları tespit eder.
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 
Teşkilat-ı Esasiye’nin Yapısı:1.Gerekli görüldüğünde Kânun-i Esâsi’nin uygu­lanması uygun görülmüştür.2.Yasama, yürütme ve yargı meclise aittir.3.Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.4.TBMM süre dolmadan seçimleri yenileyebilir.5.Savaşa ve barışa TBMM karar verir.6.Şer’i hükümlerin yürürlüğünü TBMM yapar.7.Bakanlar meclis tarafından seçilir.8.Vekiller iki yılda bir seçilir.9.TBMM başkanı icra vekilleri heyetinin de başka­nıdır.  Teşkilat-ı Esasiye’nin Özellikleri:1.Olağan üstü durum için hazırlandığından dolayı geniş kapsamlı değildir.2.Milli Egemenliği yansıtan ilk siyasi belgedir.  3.Temel hak ve hürriyetlere... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 28 Eylül 2014 Yorum yok
Büyük Millet Meclisine Karşı Ayaklanmalar
Sebepleri:
1.İşgal devletlerinin işgallerini yerleştirmek iste­mesi2.Osmanlı yönetiminin Mustafa Kemal ve arka­daşlarını etkisiz duruma getirmek istemesi3.TBMM’nin halktan yeni fedakârlıklar istemesi4.İtilaf devletlerinin milli mücadeleyi iç karışık­lıklarla yıpratmak istemesi5.Osmanlı ordusunun terhis edilmiş olmasından dolayı asayişsizlik olması6.Bazı Kuva-yı Milliye’cilerin tutarsız davranışları7.Bazı milli mücadelecilerin tutarsız davranışları8.Milli mücadele politikasının bazı çıkar çevrele­rini rahatsız etmesi9.Kürtçülük düşüncesi ve Kürtlerin kışkırtılması10.Azınlıkların emelleri11.Bazı Kuva-yı Milliye’cilerin düzenli ordunun em­rine girmek istemeyişi
1. İstanbul Hükümeti’nce Çıkarılan Ayaklanmalar
Kuva-yı İnzibatiye  (Halifelik Ordusu)
Sebepleri:
1.İngilizlerin, mill... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 28 Eylül 2014 Yorum yok
Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)
Antlaşmanın Geç İmzalanmasının Sebepleri:
1.Mondros Mütarekesinin kalıcı hükümler içer­mesi.
2.Osmanlı’yı paylaşmak isteyen devletlerin çıkar çatışmasına girmesi
3.İşgalcilerin iç isyanlar ve Yunan işgalinin sonu­cunu beklemesi
4.Kurtuluş Savaşının başlamış olması
5.Yunanlıların İzmir’i işgal etmesinin paylaşım planlarını değiştirmesi.
 
- İtilaf devletlerine göre Osmanlı ile imzalanacak olan antlaşma, Türk halkını kısmen rahatlatır ve Mustafa Kemal’den koparırdı.
- Yunan güçleri, 22 Haziran 1920’de, imzalanacak olan antlaşmanın kabulüne zemin hazırlamak için, Milne Hattını aşarak; Bursa-Uşak çizgisinde harekete geçti. Yunanlılar 20 Temmuz 1920’de Doğu Trakya’yı işgal ettiler. 
- 3 Kasım 1919’da İngilizler tarafından Yunanlıların güvenliğinin sağlanması v... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 30 Eylül 2014 Yorum yok
Düzenli Ordu’nun Kurulması
- İzmir’in işgalinden sonra Kuva-yı Milliye birlikleri Ayvalık, Bergama, Soma, Akhisar, Salihli, Nazilli ve Aydın’da Yunanlılara karşı başarılı mücadeleler vermiştir.
- Kuva-yı Milliye düşmanı oyalayabiliyor fakat düş­manı yurttan atacak şekilde karşı taarruza geçemiyordu. Bu durumu bilen Mustafa Kemal, düzenli ordunun kurulmasının şart olduğuna inanıyor; fakat bu düşüncesini meclise kabul ettiremiyordu. 
- 22 Haziran 1920’de başlayan Yunan Taarruzu Gediz muharebelerinde Kuva-yı Milliye’nin mağlubiyetine sebep oldu. Kuva-yı Milliye’nin komutanı olan Ali Fuat Cebesoy mağlubiyete Kuva-yı Milliye’nin disiplinsizlik ve düzensizliğini sebep gösterir­ken; Kuva-yı Milliye’ciler de mağlubiyetin sebebi olarak Ali Fuat Cebesoy’un başarısızlığını ileri sürüyor­lardı. 
- Gediz muharebeleri, Mustafa Kemal’in dü­z... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 30 Eylül 2014 Yorum yok
Ermeni Meselesi ve Ermenilerle Savaş
Birinci Dünya Savaşı’na Kadar Ermeni Meselesi
- Ermeniler Osmanlı ülkesinde rahat bir şekilde yaşıyordu. Osmanlı Devletinde bakanlık ve yargıç­lık yapan Ermeniler dahi vardı. Van, Bitlis, Diyar­bakır, Tokat ve İstanbul yoğun olarak yerleştikleri yerlerdi. Osmanlı ülkesinin her yerine istedikleri gibi yayılmışlardı.
- Fatih zamanında İstanbul’da Ermeni patrikhanesi kurulmuştur. Tanzimat döneminde Fransızlar Katoliklerin; İngilizler Protestanların koruyuculuğunu yaparken; Ruslar da Ortodoksların ve Ermenilerin koruyucu­luğunu yapıyordu.
- Osmanlılar, Ermenilere, devlete bağlılıklarından dolayı millet-i sâdıka diyordu. XIX. yüzyılda birçok ayaklanma olurken; Ermeniler bu ayaklanma­lardan pek etkilenmemiştir. Doğu Anadolu’da karı­şıklıklar çıkararak, bu bölgeden güneye inmeyi planlayan Rusya, Ayestefanos Antlaşması’ndan itibaren Ermeni ... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 30 Eylül 2014 Yorum yok
Güney Cephesi’nde Maraş ve Urfa’nın Kurtarılması
Antep Savunması
Mondros Mütarekesi’nden sonra İngilizler, 9 Kasım 1918’de İskenderun’u, 17 Aralık 1918’de Antep’i, 22 Şubat 1919’da Maraş’ı ve 24 Mart 1919’da Urfa’yı işgal ettiler. 
Fransızlar ise Mersin, Adana, Hatay ve Osma­niye’yi işgal ettiler.
İngilizler petrol bölgelerine karşılık Maraş (30 Ekim 1919), Urfa (30 Ekim 1919) ve Antep’i (5 Kasım 1919) Fransızlara devrettiler.
Fransızlar Suriye ve Mısır’dan getirdikleri Erme­nilere intikam alayları kurdurarak, Ermenileri böl­gedeki Türklere karşı kullandılar. Ermeniler Çuku­rova’da devlet kurmak istediklerinden dolayı Türklere karşı saldırıya geçtiler. 
Batı Anadolu’da düşmana karşı seçilmiş gerilla güçleri savaş verirken; güney cephesinde kadın, çocuk, ihtiyar olmak üzere halk düşmana karşı topye... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 30 Eylül 2014 Yorum yok
Batı Cephesi Muharebeleri
- Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinin dışında asıl ve uzun savaşlar Yunanlılara karşı Batı Cephesi’nde yapıldı.
- İzmir’i işgal eden Yunanlılara karşı Batı Anadolu’da cepheler oluşturuldu.
- Düzenli ordunun kurulmasından sonra Yunan ordusuna karşı daha yoğun bir mücadele verildi.
 
Çerkez Ethem Olayı
- Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ordudan ayrılan Ethem Bey, Yunanlıların İzmir’i işgal etmesi üzerine silahlı mücadeleye başladı.
- Kendisini Salihli Cephesi Komutanı ilan etti.
- Emri altındaki insanlara maaş bağladı.
- Milli Mücadeleye ve TBMM’ye karşı çıkan isyanlarda büyük ölçüde Ethem Bey’in birliklerinden faydalanıldı.
- Fakat zamanla kendine duyduğu aşırı güven ve düzenli orduya katılmama tavrı bir soruna dönüştü.
- Bağımsız hareket etmeye başlayan Ethe... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 09 Ekim 2014 Yorum yok
Birinci İnönü Savaşı (6 - 10 Ocak 1921)
Sebepleri:
1.Demir yolu hattından dolayı Yunanlılar Eskişe­hir’i ele geçirmek istiyordu.
2.Yunanlılar, yardım alabilmek için, batılı devlet­lere güçlerini ispatlamak istiyordu.
3.Yunanlılar Çerkez Ethem’in isyanından fayda­lanmak istiyordu.
4.Yunanlılar TBMM’ye Sevr Antlaşmasını kabul ettirmek istiyordu.
 
İsmet İnönü komutasındaki düzenli ordu Yunan­lıları durdurmayı başarmıştır.
 
Birinci İnönü Zaferi’nin Önemi:
1.Düzenli ordu ilk zaferini kazandı.
2.İtilaf devletleri arasında anlaşmazlık yaşandı.
3.İsmet İnönü tuğgeneral rütbesi aldı.
4.TBMM’nin içte ve dışta saygınlığı arttı.
5.Çerkez Ethem isyanı bastırıldı.
6.Afganistan ve SSCB ile dostluk anlaşması imza­landı.
7.İstiklal Marşı’mız kabul edildi (12 Mart 1921).
8.Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edild... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 09 Ekim 2014 Yorum yok
İstiklal Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)
- 1920 yılında Erkân-ı Harbiye (Genel Kurmay Başkanlığı) tarafından ifade edildi.
- 1921 yılı başında Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı) Türk milletinin ruhuna uygun mili bir marş yarışması açtı.
- Yarışamaya 724 şair başvurdu, ancak birinciliğe lâyık eser bulunamadı.
- Para ödüllü olduğu için yarışmaya katılmayan Mehmet Akif’e, bir şiir yazması için teklif götürüldü. Ödül kaldırıldı.
- Mehmet Akif’in yazdığı şiir, 12 Mart 1921 tarihinde TBMM’nde coşkuyla kabul edildi.
- Birincilik ödülünü kabul etmeyen Mehmet Akif, parayı Dârü’laceze’ye bağışlamıştır. (Devam)
Tarih 11. Sınıf 09 Ekim 2014 Yorum yok
Londra Konferansı (23 Şubat-12 Mart 1921)
Sebepleri:
1.Düzenli ordunun I. İnönü Savaşı’ndaki başarısı.
2.İtilaflar arasındaki anlaşmazlıklara çözüm aramak.
3.Rusya ile TBMM’nin yaklaşmaya başlaması.
4.TBMM’ye Sevr Antlaşması’nın kabul ettirilmek istenmesi.
5.Yunan ordusuna zaman kazandırma düşüncesi.
6.TBMM’nin Gümrü başarısı.
7.Güneyde Fransızlara karşı başarılı mücadeleler verilmesi.
Konferansa İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Osmanlı Devleti ve TBMM katıldı. 
 
TBMM’yi hukuken tanımak istemeyen İngilizler, TBMM’yi konferansa direkt olarak davet etmeyip Londra Konferansı’na Türkiye’den öncelikle İstan­bul hükümetini çağırmıştır. İngilizler, konferansta ikilik çıkarmak amacıyla ve TBMM’ye Sevr Ant­laşması’nı kabul ettirmek için İstanbul hükümetin­den TBMM adına Mus... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 09 Ekim 2014 Yorum yok
Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)
TBMM ve Afganistan karşılıklı olarak birbirinin meşruluğunu tanımayı ve yardımlaşmayı kabul ettiler.  
 
Önemi:
İlk defa bir doğulu İslam devleti, TBMM’yi ve Misak-ı Milli’yi tanıdı.
 
Not:  Afganistan, 1919’a kadar İngiliz sömürgesi altındaydı. (Devam)
Tarih 11. Sınıf 09 Ekim 2014 Yorum yok
Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)
Türk-Rus Yakınlaşmasının Sebepleri:
1.TBMM’nin Gümrü başarısı
2.I. İnönü Zaferi’nin kazanılması
3.TBMM’nin güvenilir dost imajı vermesi
4.SSCB’nin dost arayışı
5.TBMM’nin İtilaf devletleri ile yaklaşıyor olması
6.Boğazların açık halde oluşunun SSCB’yi kendi adına endişelendirmesi
7.Güneyde Fransızlara karşı başarılar kazanılması
8.Mustafa Kemal’in diplomatik çabaları
9.Her iki ülkenin de ortak düşmanının olması
10.Rusya’nın Anadolu mücadelesini kendi rejimine dönüştürmek istemesi
 
Antlaşmanın Maddeleri:
1.Liman hizmetlerinden Türkiye’nin faydalanması şartıyla, Batum, Gürcistan’a bırakılacaktır.
2.Ermeni ve Gürcüler ile yapılan antlaşmalar kabul edilecektir.
3.Boğazların yönetimi, Türkiye’nin egemenlik hakları korunmak şartıyla Karadeniz&rsqu... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 17 Ekim 2014 Yorum yok
İkinci İnönü Muharebesi (23 Mart-31 Mart 1921)
Sebepleri:
1.Londra Konferansı’nda TBMM’nin Sevr Antlaş­ması’nı kabul etmemesi.
2.Yunanlıların Eskişehir’i ele geçirmek istemesi 
3.Yunanlıların güçlerini Avrupalı devletlere göste­rerek, onlardan yardım almak istemesi.
İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu Yunanlı­ları ikinci defa durdurmayı başarmıştır.
 
Mustafa Kemal, İsmet Paşaya çektiği telgrafta “Siz orada yalnız düşmanı değil; milletin makûs talihini de yendiniz“ demiştir.  
 
Zaferin Önemi:
1.I. İnönü Zaferinin rastlantı olmadığı görüldü
2.Ordunun taarruza hazır olmadığı görüldü    
Not: 8 Nisan 1921’de Türk ordusu Aslıhanlar’da karşı taarruza geçtiyse de başarılı olamadı.  
3.Cephenin güneyi de Refet Bele’den alınarak İsmet Paşa’nın komutasına verildi.
... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 17 Ekim 2014 Yorum yok
Eskişehir-Kütahya Muharebeleri (10-24 Temmuz 1921)
Türk ordusunun daha fazla güçlenmeden imha edilmesi gerektiğine inanan Yunanlılar, 10 Tem­muzda tekrar harekete geçmiştir. Zaferden emin olan Yunan kralı bu savaş öncesinde İzmir’e gel­miştir.
 
Yunanlılar karşısında Türk ordusu tutunamayınca; Türk ordusunun yok olmasını önlemek isteyen Mustafa Kemal, İsmet Paşa’dan Türk ordusunu Sakarya’nın doğusuna çekmesini istedi. Yunanlılar Sakarya’nın doğusunu hem tam olarak bilmiyorlar; hem de Yunanlıların bu bölgeye ait savaş planları yoktu.
 
Önemi:
1.Türk ordusu Kurtuluş Savaşı esnasında ilk ve tek mağlubiyetini almıştır.
2.Afyon, Kütahya ve Eskişehir, Yunanlıların eline geçmiştir.
3.Mecliste tartışmalar başlamıştır.
4.Fransızlar barış yapmaktan vazgeçti.
 
Ordunun Sakarya’nın Doğusuna Çekilmesi ve Büyük Millet Meclisi’nin... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 17 Ekim 2014 Yorum yok
Mustafa Kemal’in Başkomutan Seçilmesi (5 Ağustos 1921)
Kanunun Çıkarılma Sebebi:
Olağan üstü durumdan dolayı kararların hızlı alınıp; hızlı uygulanması gerekiyordu.
Mustafa Kemal, millî iradeye olan saygısından dolayı başkomutanlık yetkisini meclisten sadece üç aylık kısa bir süre için istemiştir. Başkomutanlık yetkisi daha sonradan, Büyük Taarruz öncesinde süresiz olmak üzere (20 Temmuz 1922), iki defa uzatıldıysa da Cumhuriyet’in ilanı ile sona ermiştir. 
 
Önemi:
1.Meclis ilk defa bütün yetkilerini bir kişiye ver­miştir.
2.Mustafa Kemal, tekrar askerlik mesleğine dön­müştür.
3.Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşını daha rahat idare etme imkânına kavuşmuştur.
 
Başkomutanın Yetki ve Sorumlulukları:
1.Meclisin tüm yetkilerini taşır.
2.Meclis kararı ile yetki süresi uzatılır.
3.Kararları kanun niteliğindedir.
4.Görev süresi dolmadan... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 17 Ekim 2014 Yorum yok
Tekâlif-İ Milliye Emirleri (7-8 Ağustos 1921)
Kanunun Çıkarılış Sebebi:
Türk ordusunun taarruz gücüne ulaşabilmesi için Türk milleti topyekûn seferber edilmek istenmiştir.
 
Maddeleri:
1.Her ilçede bir Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurula­caktır.
2.Kanunun uygulanması için İstiklal Mahkemeleri çalışacaktır
3.Her aile bir giyimlik elbise; bir çift çorap; bir çift çarık verecektir.
4.Bedeli sonradan ödenmek üzere; halk ve esnafın elinde bulunan yiyecek, giyecek gibi her türlü temel gereksinim maddeleri ve teknik araç gereçlerle ulaşım araç gereçlerinin %40’ına el konulacaktır.
5.Halk elinde bulunan ulaşım araçları ile her ay Milli Mücadele adına 100 kilometre taşıma yapa­caktır.
6.Gerekirse sahipsiz mallara el konulacaktır.
7.Halk elinde bulunan silah ve cephanenin tümünü teslim edecektir.
8.Gerektiğinde, zanaat... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 17 Ekim 2014 Yorum yok
Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos-12 Eylül 1921)
Yunanlılar, Ankara’ya kadar ilerleyerek savaşı kesin olarak sonuçlandırmak için harekete geçmiş­tir.
 
Yüz kilometrelik bir alana yayılmış olan Türk ordusu düşman karşısında dağılma emareleri gös­terdiyse de; Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yok­tur. Sathı müdafaa vardır. O satıh tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanma­dıkça terk olunamaz” sözü Türk askerinin savunma azmini artırmıştır.  
 
10 Eylül’den itibaren kendisini toparlayan Türk ordusu, Yunanlıları, durdurduğu gibi; Sakarya Nehri’nin batısına atmayı da başar­mıştır. Ordunun taarruz gücü olmadığı için savaşa devam etmemiştir.
 
İngilizler, Yunanlılara zaman kazandırmak için ateşkes teklifinde bulundular:
1.Savaş durdurulacak.
2.İki tarafın kuvvetleri dene... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 19 Ekim 2014 Yorum yok
Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
Sakarya Zaferi Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ı Rusya’nın da teşviki ile TBMM ile ant­laşma imzalamaya yönlendirdi.
TBMM ile üç Sovyet cumhuriyeti arasındaki antlaşma Türkiye’nin doğu sınırına son halini verdi. (Türkiye’nin Batum’un liman hizmetlerinden faydalanma hakkı da sona erdi.) (Devam)
Tarih 11. Sınıf 19 Ekim 2014 Yorum yok
Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
Sebepleri:
1.TBMM’ni Sakarya Zaferi kazanması.
2.Fransızların Yunan zaferinden ümidini kesmesi
3.İngiltere’nin Almanya’ya yaklaşmaya başlaması
4.Türklerin her türlü bölücü harekete karşı olması ve bu tür pürüzleri gidermek için mücadeleyi göze alması
Açıklama: 
Fransa ile TBMM arasında Eskişehir-Kütahya Savaşlarından önce barış görüşmeleri başlamış; fakat Türk ordusunun bu savaştaki başarı­sızlığı Fransızları ümitlendirmiş ve Fransızlar Yu­nanistan ile Türkler arasındaki mücadelenin kesin sonucunu beklemeye başlamıştır. 
 
Antlaşmanın İçeriği:
1.Fransa işgali altında bulunan Adana ve Antep’i terk edecektir.
2.Hatay ve İskenderun Fransa’nın mandaterliği altında bulunan Suriye’de kalacaktır.
3.Fransa Hatay’ın nüfusuna ve kültür&uu... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 19 Ekim 2014 Yorum yok
İtilaf Devletlerinden Barış Teklifleri
- 22 Mart 1922’de İtilaf Devletleri, dışişleri bakanları Türk ve Yunan taraflarına ateşkes teklifinde bulundular.
 
- Teklifte, iki taraf arasında askersiz bir bölge bırakılması, iki tarafın asker ve silah bakımından İtilaf Devletleri’nce denetim altına alınması ve çatışmaların 3 ay süreyle durdurulması vardı.
 
- Türk tarafı bağımsızlık anlayışına ters düşen denetim teklifini kabul etmediğini bildirdi.
 
- Ateşkesin ancak, yabancı kuvvetlerin yurdu tamamen terk etmeleriyle mümkün olabileceği belirtildi.
 
- 26 Mart 1922’de Paris’te bulunan İtilaf Devletleri, dışişleri bakanları barış esaslarını bildirdiler. Buna göre:
  - İzmir ve Tekirdağ Türklere bırakılacak; Edirne, Kırklareli, ve Babaeski yunanlılarda kalacak.
  - Doğu’da bir Ermeni Devleti kurulacaktı.
  - Türkiye’de mecburi askerlik olmayac... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 19 Ekim 2014 Yorum yok
Büyük Taarruz (26 Ağustos 1922)
Taarruz İçin Yapılan Hazırlıklar:
1.Mustafa Kemal’in başkomutanlık süresi uzatıldı.
2.Rusya’dan ve bazı doğulu ülkelerden yardım sağlandı.
3.Doğu ve güney cephesinde tam güvenlik sağ­landı.
4.İstanbul’dan silah ve cephane kaçırıldı.
5.Kamuoyu oluşturmak için Avrupa’ya diplomat­lar gönderildi.
6.Fransa ve İtalya’nın bıraktığı silahlar toplandı.
7.Fransa ve İtalya’dan silah satın alındı.
8.Tekâlif-i Milliye emirleri uygulandı.
9.Ordu yoğun bir eğitime tabi tutuldu.
 
- Türk ordusu, 26 Ağustos 1922’de taarruza geçti.  
 
Başkomutan Meydan Muharebesi ve Anadolu’nun Düşmandan Temizlenmesi
- 30 Ağustos 1922’de ise Dumlupınar’da Yunan ordusu ile Türk ordusu arasında Başkomutan Meydan Mu­harebesi oldu. 
- Başkomutan Meydan Muharebesi’nde Türk ordusu karşısında... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 19 Ekim 2014 Yorum yok
Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)
Sebepleri:
1.Yunanlıların kesin olarak mağlup olması
2.İngiltere’nin politik yalnızlığa düşmesi.
3.İngiliz dominyonlarının bıkkınlık göstermesi.
4.Lloyd George hükümetinin sert eleştirilere maruz kalması
5.Mustafa Kemal’in SSCB ile yardımlaşma manev­ralarına girmesi.
 
TBMM, İngiltere, Fransa, İtalya‘nın doğrudan katıldığı ve Yunanlıların Mudanya açıklarından bir gemiden dolaylı olarak takip ettiği Mudanya Müta­rekesi görüşmeleri 3 Ekim 1922’de başladı. 
 
Ateşkesin Şartları
1.Yunanlılar, Doğu Trakya’yı 15 gün içinde Meriç’e kadar boşaltacak; bölgede Türk yönetimi 30 gün sonra başlayacaktır.
2.İstanbul ve çevresinin yönetimi TBMM’ye bırakılacaktır.
3.Türk ordusu barış imzalanana kadar; Çanakkale ve Kocaeli Yarımadası’nda belirlenen çizgide d... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 26 Ekim 2014 Yorum yok
Toplam 2 sayfa, 1. sayfadasın: 1, 2, Sonraki
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi