Büyük Selçuklu Tarihi

Bu kategoride toplam 13 içerik bulunuyor.
Selçukluların Kökeni
Selçuklular, 9 ve 10. yüzyıllarda Türkistan, Horasan, İran, Afganistan, Irak, Suriye ve Anadolu'da bölgeler halinde hüküm sürmüş olan devletin ve onu yöneten hanedanın adıdır.

Selçukluların bilinen ilk atası Dukak'dır. Dukak, Yenikent yabgusunun hizmetinde sübaşı olarak görev yapmaktaydı. Usta savaşçılığı sebebiyle demir yaylı ünvanı ile biliniyordu. Kendisi hakkında fazla bilgi yoktur. Ölümü üzerine oğlu Selçuk sübaşı oldu. Torunları tarafından kurulan devlet onun adına istinaden Selçukiyyan, Selaçıka, Al-i Selçuk (Selçuklu Ailesi) gibi isimlerle anılmıştır.

Selçuk Bey'in ailesi ve yakınlarına ilişkin sadece Mikail, Arslan İsrail, Musa İnanç, Yusuf Yınal ve Yunus adlı 5 oğlunun varlığı tespit edilmiştir.

Selçuklular Oğuzların Kınık boyundan geldiği düşünülmektedir. Ancak bu konuda bilgilerimiz yeterli değildir. İkisinin de yalnızca Oğuz Yabguluğu'nda subaşı olarak görev yaptığı bilinmekt... (Devam)
Büyük Selçuklu Tarihi 07 Nisan 2020 Yorum yok
Selçuklular ve Oğuzlar
Oğuzlar geleneğe göre Oğuz Kağan'ın iki ayrı eşinden dünyaya gelen altı oğlunun neslinden gelmektedir. 24 Oğuz boyunun Bozoklar kolunu oluşturan Günhan, Ayhan, Yıldızhan ve Üçoklar kolunu teşkil eden Gökhan, Dağhan, Denizhan'ın dörder oğlunun torunları oldukları kabul edilmektedir.

Bu bilgilere göre Selçukluların atası olan Kınık, Üçoklardan Denizhan'ın küçük oğludur. Osmanlılar ise Bozoklardan Günhan'ın büyük oğlu Kayı'nın soyundan gelmektedir.

Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lugat-it Türk adlı eserinde o günün tanığı olarak Kınık boyunu, Selçuklular'ın siyasetteki üstünlüğüne bakarak listenin başına koymuştur. Müslüman olmayan iki boyu listeye almamıştır.

Oğuzlar, içlerinden Selçuklular ve Osmanlılar gibi iki önemli hanedan çıkararak Türk Tarihinin 11. yüzyıldan günümüze kadar olan akışını değiştirmiş büyük bir Türk topluluğudur. Bu bakımdan günümüzde de Türklüğün başlıca tems... (Devam)
Büyük Selçuklu Tarihi 07 Nisan 2020 Yorum yok
Cend Şehrine Göç
10. yüzyılın ikinci yarısında Moğolistan'dan sürülen Kıtaylar, Kıpçak Boy Birliğini dağıttı ve büyük göçlere sebep oldu. Bu göçler Oğuzları da yakından etkiledi.

Oğuz Yabgusu epey güç kaybetmişti ve Sübaşı Selçuk Bey'in onun yerine geçmeye çalıştığını düşünüyordu. Bu rekabet sonucunda Selçuk Bey yurdunu terk etti ve Cend şehrine göç etti.

Cend Seyhun'un güney kıyısında, yani İslam medeniyet dairesi içindeydi. Yanında 100 kadar atlı ile gelen Selçuk Bey bölgenin şartlarını da göz önüne alarak müslüman olmaya karar verdi. Bu karar daha önceden bu bölgeye göç etmiş olan soydaşlarının kendisine katılmasını sağlayacaktı. Birkaç yıl içinde Selçuk Bey kendisine katılanlarla birlikte güçlendi. (Devam)
Büyük Selçuklu Tarihi 07 Nisan 2020 Yorum yok
Samanoğulları ve Karahanlılarla İlişkiler
Türkler, Emevilerin Maveraünnehir'i fethinden sonra İslamiyetle sürekli temas halindeydi. Ancak Türklerin kitleler halinde İslamiyeti seçmesi Talas Savaşı ile gerçekleşti. Türklerin İslamiyet'e geçişleri 10. yüzyılın başlarında hızlandı. Önce İdil Bulgarları, kısa bir süre sonra da Karahanlılar müslümanlığı seçtiler.

Karahanlılar İslamiyeti seçmekle Samanoğullarının Türkistan'da yürüttükleri cihad faaliyetlerinin önünü kesti ve onların Türkistan'daki askeri ve siyasi ilerleyişini durdurdular. Bir süre sonra da doğrudan onları hedef alan bir politikaya geçtiler.

Selçuk Bey'in Oğuz Yabgusuna bağlı olmasının yanında Cend'de elde ettiği güç onu Karahanlı-Samanoğlu mücadelesinde önemli bir taraf konumuna getirdi. Bölgesinde müslüman olmayan soydaşlarına karşı cihat başlattığı ve büyük oğlu Mikail'i de böyle bir savaşta kaybettiği bilinmektedir.

Karahanlı ailesinden batı bölgesinin yöneticisi ol... (Devam)
Büyük Selçuklu Tarihi 07 Nisan 2020 Yorum yok
Çağrı Bey'in Doğu Anadolu Keşif Akını
Selçuklular her ne kadar askeri gücünü arttırsa da gücünün doruğundaki Karahanlılara karşı hiçbir varlık gösteremiyordu. Bunun sonucunda Çağrı ve Tuğrul Beyler tehlikeli bir maceraya atılmak zorunda kaldılar. Buna göre Tuğrul Bey çöle çekilecek, Çağrı Bey ise Rum (Anadolu) Seferine çıkacaktı.

Nitekim Çağrı Bey 3 bin kişilik bir ordu ile gizlice Azerbaycan'a vardı. Burada hayatını geleneksel olarak gaza ederek geçiren soydaşlarının katılımıyla daha da güçlendi.

Çağrı Bey ilk olarak Van'da Bizans'a bağlı Vaspuragan Ermeni Prensliği topraklarına girdi ve buradan ganimetler elde etti. Akınlarını Anı (Kars), Arran, Gürcistan taraflarına doğru devam ettirdi. 4-5 yıl süren gaza hareketlerinden sonra Türkistan'a geri döndü (1021). Bu seferlerde elde ettiği ganimetler Tuğrul ve Çağrı Bey'e güç ve itibar sağlamıştır. Türkmenler onun tarafına geçmeye başlamış. Bu durum Arslan Yabgu'yu tedirgin etmiştir.

... (Devam)
Büyük Selçuklu Tarihi 07 Nisan 2020 Yorum yok
Arslan Yabgu'nun Esir Edilmesi
Oğuzların nüfusu Maveraünnehir'de engellenemez bir şekilde artıyordu. Karahanlı büyük kağanı Togan Ahmed Han'ın vefatıyla yerine Yusuf Kadir Han geçti. Ancak kardeşi Ali Tegin onun hükümdarlığını tanımadı. Ali Tegin mücadelesinde Arslan Yabgu'dan yardım alıyordu. Gazneliler de bu durumdan rahatsızdı.

Karahanlı Yusuf Kadir Han ve Gazneli Mahmud 1205 yılında Semerkant yakınlarında buluştular. İran-Turan meselelerinin görüşüldüğü bu görüşmede Ali Tegin ve Arslan Yabgu'nun bertaraf edilmesine karar verildi.

Gazneli Mahmut'un ordusuyla Türkistan'a geldiğini öğrenen Ali Tegin çöle kaçtı. Arslan Yabgu ise Sultan ile görüşmek istedi. Ancak yakalanarak Hindistan'ın Kalincar Kalesi'ne hapsedildi. Ölene kadar da burada tutuldu.

Yabgulular Sultan Mahmut'un talebi üzerine Horasan'a nakledildi. Amaç olası bir birleşmeden kaçınarak Tuğrul ve Çağrı Beylerin daha fazla güçlenmesini engellemekti. Yabgulular gittikleri yerde ... (Devam)
Büyük Selçuklu Tarihi 07 Nisan 2020 Yorum yok
Selçukluların Harizm Valisi İle İlişkileri
Arslan Yabgu hapsedilmişti. Oğuzlar'ın liderliğini Selçuklu ailesinden Tuğrul ve Çağrı Beyler üstlendi. Bu dönem onların iki amcaları olan Musa İnanç Yabgu ve Yusuf Yinal hayattaydı. Ancak Tuğrul ve Çağrı Beyler dedeleri tarafından bugünler için yetiştirilmişti ve liderlikleri çok daha kolay kabul edilmişti.

Ali Tegin, Maveraünnehir'de bağımsız bir Karahanlı Şubesi oluşturmaya çalışıyordu. Arslan Yabgu'nun hapsedilmesi ile Selçukluların askeri gücünden faydalanmaya karar verdi. Ancak Tuğrul ve Çağrı Beyler buna sıcak bakmıyordu. Bunun üzerine Ali Tegin önce Selçukluları parçalamayı denedi. Bunun için amcaları Yusuf Yinal'a Yabgu ünvanı verdi. Bu işe yaramayınca üzerilerine ordu gönderdi. Selçuklular Yusuf Yinal dahil birçok şehit verdiler. Bu olaydan bir sene sonra Tuğrul ve Çağrı Beyler Ali Tegin'den intikam almayı başardılar (1030).

Harizm, etrafı Türk şehirleri ile çevrili, Amuderya (Ceyhun) ırmağın... (Devam)
Büyük Selçuklu Tarihi 09 Nisan 2020 Yorum yok
Horasan'a Göç ve Selçuklular - Gazneliler Mücadeleleri
Türklerin Batı yönündeki göçleri genelde Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara ya da Doğu Avrupa'ya yapılıyordu. İslamiyetin kabul edilmesi ile birlikte Hazar Denizinin güneyinden de göçler yapılmasını mümkün kıldı. Hatta Azerbaycan'a gelen Türkler burada Anadolu'ya akınlar (gaza hareketleri) yapmaktaydı.

Tuğrul ve Çağrı Beyler idaresindeki Selçuklular da Maveraünnehir ve Harizm'de kalmanın zorlaşması sebebiyle Horasan'a göç ettiler (1035). Kaynaklara göre bu dönemde Horasan'da Türkmenler nüfusun çoğunluğunu oluşturuyordu. Ceyhun Nehrini 4000 kişilik bir kuvvetle geçen Selçuklular Nesa ve Ferave bölgesini istila ettiler. Gazneli Mahmud'a da mektup göndererek Sultanın topraklarına neden izinsiz girdiklerini, eğer burada yaşamalarına izin verilirse askeri anlamda Gaznelileri destekleyeceklerini bildirdi.

Selçuklular Sultandan bu isteklerini Sahib-i Divan-ı Risalet ve vezire iletti. Ancak bu durum onları kaygılandırıyordu. Ç... (Devam)
Büyük Selçuklu Tarihi 09 Nisan 2020 Yorum yok
Nesa Savaşı
1035 yılında Selçuklular ile Gazneliler arasında meydana gelmiştir.

Oğuzlar ve Selçuklular uzun yıllar yurt arayışı içerisindeydi. Sayıları ve güçleri epey artmıştı. Selçuklular, Gaznelilerden kendilerine Nesa ve Ferave'nin verilmesini istedi. Ancak Gazneli Sultan Mesud buna karşı çıkarak Beg Toğdı komutasında 15000 kişilik bir orduyu Selçuklular üzerine gönderdi.

Selçuklular Nesa'da meydana gelen bu savaşı kazandı. Ardından Sultan Mesud'a yurt taleplerini tekrar iletti ve kendileriyle savaşmak zorunda oldukları için savaştıklarını söyledi. Sultan Mesud reddettiği teklifi bu kez "kılıç hakkı" olarak gördü ve kabul etti.

Sultan Mesud Selçuklulara hakimiyet sembolü olarak hil'at, at, eğer takımı, menşur gibi semboller gönderdi. Topraklar Selçuklu Beyleri arasında şu şekilde paylaştırıldı:

- Nesa Tuğrul Bey'e
- Dihistan Çağrı Bey'e
- Ferave Musa Yabgu'ya verildi.

Selçukluların sözlerinde durmaların... (Devam)
Büyük Selçuklu Tarihi 09 Nisan 2020 Yorum yok
Serahs ve Talhab Savaşları
Serahs ve Talhab Savaşları 1039 yılında Gazneliler ile Selçuklular arasında yapılan savaşlardır.

Sultan Mesud, Selçukluların geri çekildiğini duyunca Hindistan'a sefere çıktı (1037). Kışın bastırması ile birlikte Selçuklular Horasan'da karışıklıklar çıkartmaya yeniden başladılar. Hindistan'ın Hansi Kalesi'ni fetheden Sultan Mesud Sübaşıya derhal saldırın emri verdi. Selçuklulara göre Gazneli ordusu çok daha donanımlı ve sayıca daha fazlaydı.

Selçuklular küçük birliklerle Gazne ordusunu yıpratıyor ve en kötü durumda çöldeki Rey şehrine çekilmek için hazırlanıyordu. Serahs'da bir gün kadar süren bu savaşı Selçuklular kazandı. (1038).

Geleneklere göre zaferin görüşülmesi için bir kurultay toplandı. Burada Selçuklular aynı zamanda bir devlet ilanı provası yapma fırsatı buldular. Eski yerlere ilave olarak;

- Serahs Musa Yabgu'ya
- Merv Çağrı Bey'e verildi.

Üçlü yönetim gibi görünse de aslı... (Devam)
Büyük Selçuklu Tarihi 09 Nisan 2020 Yorum yok
Dandanakan Savaşı
Dandanakan Savaşı, 1040 yılında Gazneliler ile Selçuklular arasında Dandanakan yakınlarında yapılan savaştır.

Ailelerini ve ağırlıklarını Balhan Dağlarındaki soydaşlarının yanına gönderen Selçuklular savaşta Gaznelileri çöle çekmeye çalışacaklardı. Sultan Mesud onların taktiğini bildiği için hızlı askerlerle yola çıktı. Ancak Gazne ordusu 1035'ten bu yana savaşıyor ve oldukça yorgundu.

Nihayet Dandanakan yakınlarında karşı karşıya gelen Gazneliler ve Selçuklular kader savaşına başladı. Selçuklular küçük birlikler halinde Gazne ordusunu yıpratıyor, su kuyularını tahrip edip onları susuz bırakıyordu. Ayrıca bazı Gaznelilerin de bu susuzlukta Selçuklu tarafına geçmesi, Sultan Mesud'un tüm bu olumsuzluklara rağmen hücum emri vermesi Gaznelilerin savaşı kaybetmesine neden oldu. Sultan Mesud Gazne'ye kaçtı.

Selçuklular bu savaşta 16000 kişilik orduyla kendilerinin 5 katı büyüklüğündeki bir orduyu ... (Devam)
Büyük Selçuklu Tarihi 09 Nisan 2020 Yorum yok
Devletin Kuruluşu ve Yapılanması
1040 yılında Gazneliler'i mağlup ettikleri Dandanakan Savaşı'ndan sonra Selçuklular bir kurultay topladı ve devletin kuruluşunu ilan etti. Büyük kurultay Merv şehrinde yapıldı. Tuğrul Bey bir kez daha sultan ilan edildi. Nişabur devletin başkenti oldu. Selçuklular büyük zorluklarla devleti kurdular. Bu nedenle onu birlikte yönetmeye ant içtiler. Sonra ülke topraklarını paylaştılar.

Merv merkez olmak üzere Horasan'ın doğusu melik ünvanıyla Çağrı Bey'e verildi.

Musa Yabgu'ya Herat'tan itibaren Afganistan'a kadar ele geçirilecek yerler verildi.

Hanedanın ileri gelenlerinden bir kısmına da bu üç lidere bağlı kalmak şartıyla bazı yerler verildi. Çağrı Bey'in oğlu Kavurt, Kirman'a tayin edildi. Diğer oğlu Alp Sungur Yakuti, İbrahim Yinal ve Kutalmış doğrudan Tuğrul Bey'in hizmetine verildi.

Türk Geleneğine aykırı olarak Çağrı Bey ve Musa Yabgu'da kendi adına hutbe okutmuş ve para bastırmıştır. Merkeziyetçiliğe... (Devam)
Büyük Selçuklu Tarihi 09 Nisan 2020 Yorum yok
Dandanakan Muharebesi
OĞUZ YABGUSUNA BAŞKALDIRI VE GAZNELİLERE DOĞRU
 Oğuz Yabguluğu Devleti'nde Selçuk Bey isyan ederek tengri dinini bırakıp müslüman olmuştur. Cend şehrine doğru giden Selçuk Bey'in üzerine Oğuz Yabgusu yürüyünce savaş yaptılar ve Selçuk Bey kazanarak Cend şehrine yerleşti. Sonuç olarak Selçuklular bağımsızlıklarını ilan ettiler. Selçuk Bey vefat edince yerine Arslan Bey geçti. Gazneliler Selçukluları bir tehdit olarak görüyordu ve bu yüzden Arslan Bey'i esir aldılar. Arslan Bey'in yerine geçen Tuğrul ve Çağrı Beyler 1035 ve 1038'de Gaznelileri mağlup ettiler. Gazneliler bunun öcüsünü almak istediler ve bu yakın zamanda Dandanakan Muharebesi'ni ortaya çıkaracaktı.
DANDANAKAN MUHAREBESİ
 Gazneliler 1035 ve 1038 yılında Selçuklulardan aldıkları darbeleri onarmak istediler ve 1040 yılında S... (Devam)
Büyük Selçuklu Tarihi 23 Haziran 2020 Yorum yok
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi