Tarih 10. Sınıf

Bu kategoride toplam 8 içerik bulunuyor.
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1300-1453)
XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA
- Yakın Doğu; Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin, Afrika, Arabistan ve Mısır'ı içine alan bölgedir.- Bu yüzyılda, Yakın Doğu tamamen Türk ve Müslüman devletlerin egemenliği altındaydı.
Balkanlar ve Avrupa
- 14. yüzyılın başlarında Balkanlar'da Bizans'tan başka, Sırp, Bulgar, Arnavut krallıkları, Eflâk ve Boğdan voyvodalıkları ile Bosna-Hersek prenslikleri yer alıyordu.- Bizans, Balkan devletleriyle sürekli bir çekişme içindeydi. Bu devletler arasında siyâsî bir birlik olmadığı gibi, dînî bir birlik de yoktu. Aralarında mezhep kavgaları da vardı.- 14. yüzyıl başlarında Bizans, oldukça küçülmüş ve zayıflamış bir durumdaydı.- Merkezde taht kavgaları yaşanırken Bizans, Anadolu'daki etkisini de kaybetmişti.
Altın Orda Devleti (1227-1502)
- Cengiz Han'ın torunu Batu Han ... (Devam)
Tarih 10. Sınıf 20 Şubat 2014 1 yorum
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300-1453)
OSMANLI’DA DEVLET ANLAYIŞI
- Türkiye Selçuklu Devleti döneminde bir uç beyliği olarak Söğüt ve Domaniç yöresine yerleşen Osmanlılar, kısa sürede Anadolu’da ve Avrupa’da egemenlik kuran büyük bir devlet durumuna geldi.- Geniş bir coğrafyaya hâkim olan Osmanlılar, bünyelerinde ırk, din, dil ayrımı gözetmeksizin barındırdığı milletleri, yüzyıllarca başarıyla yönetti.
Hükümranlık
- Osmanlı Devleti’nde hükümranlık anlayışı, İslâm hukukuna ve eski Türk devlet geleneğine dayanıyordu:- İslâm hukukuna göre hâkimiyet Allah’a aittir. Hükümdar, Allah’ın vekili olarak halkı adaletle yönetmek, yönetilenler de hükümdarın emirlerine uymak zorundaydı.- Türk devlet geleneğine göre ise, ülkeyi yönetme yetkisinin Tanrı tarafından hükümdar ... (Devam)
Tarih 10. Sınıf 21 Şubat 2014 Yorum yok
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
İSTANBUL’UN FETHİ
İstanbul'un Fethinin Sebepleri
- Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini koruyarak ve kışkırtarak, taht kavgalarına neden olması,- Bizans'ın Osmanlı'ya karşı düzenlenen Haçlı seferlerini teşvik etmesi,- Osmanlı toprak bütünlüğünü bozan bir konumda olması- İstanbul'un boğaza hâkim bir konumda olması ve bu yüzden Karadeniz Akdeniz suyolunun anahtarı konumunda olması.- Hz. Peygamberin övgüsüne kavuşabilmek.
Osmanlıların Fetih İçin Yaptığı Hazırlıklar
- Bizans'a denizden gelebilecek yardımı önlemek amacıyla Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı’nı (Boğazkesen) yaptırdı.- Bizans'a Balkanlardan gelebilecek muhtemel Haçlı yardımını önlemek için sınır boylarına akıncı birlikleri gönderdi.- Surlara karşılık, şâhi adı verilen büyük toplar döktürdü.- Haliçteki zincire kar... (Devam)
Tarih 10. Sınıf 22 Şubat 2014 Yorum yok
Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim
OSMANLILARDA YÖNETİM
Merkezî Yönetim Saray
- Padişahlar sarayda hem hayatını devam ettirmiş hem de devleti yönetmiştir. - Fatih döneminde İstanbul’un fethi ile Topkapı Sarayı yapılmıştır.- Saray, sadece yönetim ve askerlik açısından değil, Osmanlı edebiyatı, sanayi, ekonomik ve sosyal hayatı bakımından da geniş teşkilatlı bir merkez olmuştur.
Osmanlı Saray Teşkilâtı
- Osmanlı sarayı, genel olarak üç bölümden oluşurdu.- Enderun ve Bîrun- Bâbüssaade ise bir ara bölümdür ve genelde törenlerin yapıldığı bir alandır.
Enderun Odaları
Has Oda
- Kırk kişilik padişahın günlük hizmetinde bulunan bir odadır. Bu odada görevliler;Has Odabaşı: Bu görevlilerin başıdır.Silahdâr: Padişahın silahlarıyla ilgilenirdi.Çuhadâr: Padişahın dış giyimiyle ilgilenirdi.Dülbentçi: Padişahın i&c... (Devam)
Tarih 10. Sınıf 26 Şubat 2014 Yorum yok
Avrupa'daki Gelişmeler
COĞRAFÎ KEŞİFLER
Feodalite (Derebeylik):
- Ortaçağ Avrupası’nın kendine özgü sosyal ve siyâsî bir yönetim biçimidir.
Feodalitenin Ortaya Çıkışı
- Kavimler Göçü sırasında barbar kavimlerin saldırıları karşısında kraldan bekledikleri yardımı alamayan soylular kendilerini korumak için, parayla savaşçılar tuttular, şato ve kaleler yaptırarak kendi yönetimlerini oluşturdular.
Feodalitenin Zayıflamasının Sebepleri:
- Haçlı Seferleri sırasında sefere katılan soyluların çoğunun ölmesi, diğerlerinin de zayıflaması.- Coğrafi keşifler sırasında zenginlik ölçüsünün topraktan, paraya dönmesi derebeylerinin gücünü zayıflattı.- Ateşli silahlar ve İstanbul’un fethi sırasında topların şatoları ve surları yıkacak şekilde geliştirilmesi.- İngiltere ve Fransa’daki iç ... (Devam)
Tarih 10. Sınıf 15 Temmuz 2014 Yorum yok
I. Selim (Yavuz Sultan Selim) Dönemi (1512 - 1520)
OSMANLI-SAFEVİ İLİŞKİLERİ
- Şah İsmail, 1502’de Akkoyunlu Devleti’ni yıkarak Safevi Devleti’ni kurmuştu.
- Devlet, Şiî mezhebine bağlıydı.
- Şah İsmail, Anadolu’ya gönderdiği adamlar ile Şiîliği yaymak ve Anadolu’da Osmanlı hâkimiyetini yıkmak için isyanlar çıkartmaktaydı. Bu isyanlardan İahkulu İsyanı uzun süre bastırılamamıştır (1511).
- Şahkulu İsyanı’nı bastırmada II. Bayezit’in yetersizliği ortaya çıkmış, bu da taht değişikliğine zemin hazırlamıştır.
- II. Bayezit, tahtı büyük oğlu Ahmet’e bırkmak istediyse de, yeniçerilerin baskısı sonucu padişahlığı, Yavuz Sultan Selim’e devretmek zorunda kaldı.
- Taht mücadelesinin bitmemesi üzerine kardeşleri Korkut ve Ahmet öldürüldüler.
 
Çaldıran Savaşı
- Şah İsmail’in Anadolu’da Şiiliği yayması ... (Devam)
Tarih 10. Sınıf 02 Ocak 2015 Yorum yok
Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı
EKONOMİK GELİŞMELER
- Osmanlı ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıydı.
- Tarım üretiminde tımar sistemi uygulanmaktaydı.
- Tımar sistemi sayesinde topraklar boş kalmıyor ve üretimin devamlılığı sağlanıyordu.
- Her bölge kendi ihtiyacını karşılıyordu.
- İstanbul gibi büyük şehirlere diğer bölgelerden ürünler geliyordu.
- 15 ve 16. yüzyıllardan itibaren ticari faaliyetler de önem kazanmaya başladı.
- Yapılacak fetihlerde ticaret yolları belirleyici oldu.
- İpek ve Baharat Yolu'nun ele geçirilmesi amacıyla pek çok fetih yapıldı.
- Osmanlı Devleti, ticareti geliştirmek ve korumak amacıyla bazı teşkilatlar kurmuştur:
- Menzil Teşkilatı: Taşımacılık işlerini yaparlardı.
- Derbentçiler: Ana yollar üzerindeki geçitlerin güvenliğini sağlarlardı.
- Mekkâri Taifesi: Ticaret yolları üzerinde taşımacılıkla... (Devam)
Tarih 10. Sınıf 02 Ocak 2015 Yorum yok
Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar
16. YÜZYILDA AVRUPA
- Kanuni, babası Yavuz'un ölümünden sonra 1520 yılında tahta geçti.
- Babasından siyasi, ekonomik ve askeri açıdan çok güçlü bir devlet devralmıştı.
- Avrupa devletleri, coğrafi keşifler ve Rönesans'ın etkisiyle kalkınma çabaları içindeydi.
- Reform hareketlerinin etkisiyle dini ve siyasi karışıklıklar da yaşanıyordu.
- Roma-Germen imparatoru Şarlken, Almanya, Avusturya, Macaristan, Hollanda ve İspanya ile akrabalık bağları kurarak, Avrupa'nın en güçlü devletine sahipti.
- İngiltere ve Fransa Yüzyıl Savaşları sebebiyle güç kaybetmişlerdi.
- Şarlken, Fransa ve Balkanlar üzerinde hakimiyet kurma mücadelesine girmişti.
- Venediklilerle işbirliği yaparak Akdeniz ve Afrika kıyılarında güçlü bir donanma oluşturdu.
- Osmanlı Devleti'ne karşı İran'la ittifak yaptı.
- Dönemin gü... (Devam)
Tarih 10. Sınıf 02 Ocak 2015 Yorum yok
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi