İnkılap Tarihi

Bu kategoride toplam 9 içerik bulunuyor.
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
13 Kasım 1918’de İstanbul’a gelen Mustafa Kemal siyasi yollarla mücadele etmek, bir hükümet kurmak ve kurulacak hükümette bakan olabilmek için çalışmıştır. Baskı altındaki İstanbul’da amacına ulaşamayacağını anlayınca Anadolu’ya geçmek ve milli mücadeleyi başlatmak istemiştir.Kurtuluş Çareleri :Aydınlar arasında vatanın kurtuluşu için şu görüşler ileri sürülmüştür:- Amerikan mandasına girmek- İngiliz mandasına girmek- Bölgesel kurtuluş gerçekleştirmek- Milli iradeye dayalı, tam bağımsız yeni bir devlet kurmak
 
MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKMASI(19 MAYIS 1919)Samsun çevresindeki Türkler’in silahlanmasını ve teşkilatlanmasını engellemek için 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Samsun’a gönderilmiştir. Samsunda yayınladığ... (Devam)
İnkılap Tarihi 16 Haziran 2013 Yorum yok
Kurtuluş Savaşı Cepheleri
1.DOĞU CEPHESİ :
1878 Berlin Antlaşması’nda Rusya’nın Ermeniler’in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya’nın, ayrıca İngiltere ve Fransa’nın kışkırtmaları söz konusudur. Brest-Litowsk Antlaşması’ndan sonra Kafkaslarda ilerleyişe geçen Osmanlı ordusu Mondros’tan sonra geri çekilmiş, burada Ermenistan ve Gürcistan devletleri kurulmuştur.Ermeniler Wilson ilkelerine göre nüfus çoğunluğunda olduklarını iddia etmişler, Çukurova ve Doğu Anadolu’yu içine alan bölgede bir Ermeni devleti kurmak istemişlerdir. General Harbord yayınladığı raporda Ermeni iddialarının doğru olmadığını açıklamıştır.TBMM açıldığı sırada Ermeniler saldırılarını artırmış, bunun üzerine Doğu Cephesi komutanlığına getirilen Kazım Karabekir Paşa’ya hareket emri verilmiştir... (Devam)
İnkılap Tarihi 16 Haziran 2013 Yorum yok
Atatürk İlke ve İnkılapları
II. MECLİS’İN AÇILMASI (11 AĞUSTOS 1923)23 Nisan 1920’de çalışmalarına başlayan I. TBMM, ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmeyi amaçlayan vatansever insanlardan oluşuyordu. Çok zor şartlarda çalışmış ve bunu başarmıştı. Mustafa Kemal mecliste değişik görüşlerde olan insanları bir araya getirmek için “Müdafaa-i Hukuk” grubunu kurmuştu. Meclisin 1 Nisan’da kendin feshetmesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verildi.Seçimleri çoğunlukla Müdafaa-i Hukuk grubu üyeleri kazandı. II. TBMM 11 Ağustos 1923’te çalışmalarına başladı.23 Ağustos 1923’te Lozan Antlaşması meclis tarafından onaylandı.
 
ANKARA’NIN BAŞKENT OLMASI (13 Ekim 1923)Lozan Anlaşması uyarınca anlaşmanın TBMM’de onaylanmasını takip eden altı hafta içinde İstanbul İtilaf devletleri askerlerince boşaltıldı. (2... (Devam)
İnkılap Tarihi 16 Haziran 2013 Yorum yok
Atatürk İlkeleri
A) TEMEL İLKELER CUMHURİYETÇİLİK:Halkın kendi kendisini yönetmesi ilkesine dayanır. Çok partili sistemi öngörür. Türk İnkılabının siyasal görünüşüdür.
 
Cumhuriyetçilik; Devlet başkanının belli bir süre için seçilerek iş başına geldiği devlet ya da yönetim biçimidir.
 
Cumhuriyet yönetimlerinin temeli seçimdir.
 
Egemenliğin halka ait olduğu tek yönetim biçimidir.
 
Cumhuriyet rejiminde yasaları koyacak kişiler, yani meclis seçim ile belirlenir.
 
Sınıf ve cins ayrımı olmaksızın herkesin yönetime katıldığı yönetim biçimidir.
 
Kısaca halkın kendi kendisini yönetebildiği, egemenliğin ulusa ait olduğu ve herkesin eşit haklara sahip ve özgürce haklarını kullandığı yönetim biçimidir.
 Not : Mustafa Kemal’in öd... (Devam)
İnkılap Tarihi 16 Haziran 2013 Yorum yok
Atatürk Dönemi Dış Politikası
YABANCI OKULLAR SORUNU   1924 yılında Türkiye ülkedeki bütün yabancı okulların Milli Eğitim’e bağlandığını batılı devletlere bildirdi. Batılı devletler bu duruma karşı çıkmak istedilerse de Türkiye bunu bir iç sorun saydığını bu nedenle görüşme konusu yapmayacağını bildirince sorun kendiliğinden ortadan kalkmış oldu. 
MUSUL SORUNU (5 Haziran 1926)  Lozan Antlaşması’na göre Musul Sorunu, Türkiye ile İngiltere’nin ikili görüşmeleriyle halledilecek, ikili görüşmelerle sorun halledilmezse Milletler Cemiyeti’ne havale edilecekti. Türk-İngiliz görüşmeleriyle sorun halledilmeyince olay Milletler Cemiyeti’ne intikal etti. Milletler Cemiyeti haksız kararlarla Musul’u İngiliz mandası altındaki Irak’a bıraktı. Bu durum karşısında bütün gücünü Şeyh Said ayaklanmasını bast... (Devam)
İnkılap Tarihi 16 Haziran 2013 Yorum yok
II. Dünya Savaşı
3 Eylül 1939’da İngiltere ve Fransa’nın Polonya’yı işgal eden Almanya’ya savaş ilan etmesiyle başladı. Almanya, İtalya ve Japonya’nın oluşturduğu Mihver Devletleri ile Fransa,İngiltere,ABD ve SSCB’nin oluşturduğu Müttefikler dünyanın hemen her bölgesinde savaştı. 2. Dünya Savaşı topyekun bir savaştı,yani savaşa giren bütün ülkelerin tüm kaynakları ve insan gücü savaş için kullanıldı. Askerlerin yanı sıra milyonlarca sivil insan öldürüldü. Savaş Portekiz,İspanya,İsveç,İsviçre dışında bütün Avrupa’ya yayıldı. ABD,deniz filosunun Japon uçaklarına bombalanması üzerine Aralık 1941’de savaşa katıldı. 2. Dünya Savaşı Eylül 1945’te bitti. Bu savaşın sonuçlarından dünyanın pek az bölgesi kendisini kurtarabildi. Almanya’da Adolf Hitler’in d... (Devam)
İnkılap Tarihi 16 Haziran 2013 Yorum yok
Türkiye Anayasaları
Magna Carta (1215) ile dünyanın Anayasa hareketlerine öncülük etmiş olan İngiltere başta olmak üzere, hemen bütün demokrasi mücadelesi yapan ülkelerde anayasal metinlerin tek amacı olmuştur: İktidardaki mutlak hükümdarın yetkilerinin sınırlanması. Bunun tabii sonucu da hükümdar karşısında, vatandaş hak ve özgürlüklerinin sınırlarının genişletilmesidir.
Türkiye'nin siyasal gelişmesi içinde de anayasal hareketler yukarıdaki çizgiyi izlemiştir. Buradaki anayasal hareketler deyimi geniş onlamda kullanılmış olup, yalnızca Anayasa yapılması ile ilgili değildir. Osmanlı-Türk tarihinin iik Anayasa'sının 1876 tarihini taşımasına rağmen, anayasal hareketler çok doha önceleri başlamıştır.
Anayasal hareketler, yukarıda da değindiğimiz gibi, talepte bulunanlar açısından bir tür hürriyet mücadelesidir. Başlangı&cc... (Devam)
İnkılap Tarihi 16 Haziran 2013 Yorum yok
Atatürkçü Olmak ve Atatürk'ü Anlamak
ATATÜRK’ün “Beni görmek demek behemahal yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir” sözü “ATATÜRKÇÜ Olmak” ve “ATATÜRK’ü Anlamak” açısından çok değerli ifadelerdir. Atatürkçülük, dönemlere göre, kişilere göre ve bazı çevrelere göre değişik biçimlerde yorumlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu basit yorumlayıcı ve uygulayıcılar kendi düşüncelerini ATATÜRK’e aitmiş gibi gösterebilmektedirler. Bu bakımdan, “ATATÜRKÇÜLÜK nedir?” ve “ATATÜRK kimdir?” sorularının yanıtlarını O’nun eserlerini dikkatlice okuyarak bulabiliriz.
 
            ATATÜRK, çağdaş Türki... (Devam)
İnkılap Tarihi 17 Haziran 2013 Yorum yok
Atatürk'ün Kişilik Özellikleri ve Eserleri
Atatürk’ün en belirgin özelliklerinden biri de fikir adamı niteliği taşıması idi. Fikir ve düşüncelerinin özünü oluşturan Atatürkçülük, her türlü dogmatik unsurdan sıyrılmış akılcı bir dünya görüşüdür. Ülke gerçeklerinden kaynaklanan, sorunlar karşısında aklın ve ilmin rehberliğini kabul eden bu çağdaş görüş, milletimizi daima iyiye, doğruya ve yararlıya yöneltmiş ve yöneltecek olan bir görüştür. Atatürkçü görüşte Atatürk ilkeleri, Atatürk inkılâplarına temel oluşturan,  onlara ruh veren fikir ve düşüncelerdir; bu nedenle Atatürk inkılâpları, Atatürk ilkelerinin eser haline dönüşmüş şekilleridir. Bu ilkeler Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine en kısa zamanda ulaştırabilmek i&ccedi... (Devam)
İnkılap Tarihi 17 Haziran 2013 Yorum yok
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi