Tarih 9. Sınıf

Bu kategoride toplam 24 içerik bulunuyor.
Tarih Bilimine Giriş
1. İnsan ve Tarih
- Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının, her türlü faaliyetlerini yer ve zaman belirterek, sebep-sonuç ilişkisi içinde, tarafsız olarak inceleyen bilim dalıdır.- Tarih, bütün yönleriyle insanlığın geçmişini inceler.- Tarih, geçmişle gelecek arasında bir köprüdür.- Tarih, insanlığın ortak mirasıdır.- Tarihine sahip çıkmayan, tarihini unutmuş bir millet, hafızasını kaybeden bir insana benzer.
Tarih Biliminin Özellikleri
- Geçmişteki olayları inceler.- İnsan toplulukları tarafından meydana getirilir.- Belgelere dayanır.- Yer ve zaman belirtilir.- Olaylar arasında sebep - sonuç ilişkisi vardır.- Tarihi olaylar tekrarlanamaz.- Deney ve gözlem yapılamaz. 
2. Tarihin Konusu
- Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.- Kültürel gelişmeler (kıyafetler, gelene... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 20 Şubat 2014 Yorum yok
Tarih Yazıcılığı
1. Tarih Yazıcılığının Gelişimi
- İnsanlar yaşadıkları olayları ve tecrübelerini bir sonraki nesillere aktarma ihtiyacı hissetmişlerdir.- Bundan dolayı kendileri ile ilgili çeşitli konuları yazılı hale getirmişlerdir.
 
Tarih Yazıcılığına Örnekler:
- Hititlerde anallar (yıllıklar),- Kök Türklerde kitabeler,- Osmanlılarda vakayinâmeler,- Ruslarda kronikler,
- Tarihi olaylar, toplumsal şartlara ve kültürel özelliklere göre farklı şekillerde yazılmıştır.
 
Yazılışına Göre Tarih Çeşitleri:
- Hikâyeci Tarih Yazıcılığı: Eski Yunan'da Heredot'un Historia adlı eseri gibi olaylar bir masal gibi anlatılır.- Öğretici Tarih Yazıcılığı: Tukidides'in Peleponnes Savaşları gibi toplumu ahlaki yönden eğitmek ve milli birliği güçlendirmek için yazılır.- Araştırıcı Tarih Yazıcılığı: Olayları sebep-sonuç ilişkis... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 21 Şubat 2014 Yorum yok
Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları
- Sosyal Bilimler, insanların faaliyetlerini, bu faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sonuçları ve eserleri inceler.- İnsanların türlü faaliyetlerini inceleyen bilimler işbirliği içindedirler.- Tarih bilimi de, kaynakların çeşitliği açısından araştırmayı doğru yapmak ve değerlendirmek için diğer bilim dalları ndan faydalanır.
- Coğrafya: Tarih, olayın geçtiği yerin fiziki ve beşer? özelliklerini Coğrafya'dan öğrenir.- Arkeoloji: Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır. Kazı bilimi.- Antropoloji: Toplumların ırk yapılarını inceler.- Etnografya: Örf, adet, gelenek ve görenekleri inceler.- Hukuk: İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallardır.- Kronoloji: Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını düzenler. Takvim bilimi.- Edebiyat: Duygu ve düüncelerin y... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 22 Şubat 2014 Yorum yok
Tarihi Çağlara Giriş
- Yazı, Mezopotamya'da Sümer şehir devletleri zamanında bulunmuştur. (MÖ. 3200-3500)- Yazı, tarih bilgilerinin ortaya çıkmasına hız kazandırmıştır.- Yazının bulunuşu tarihçiler tarafından tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.- Tarih yazının icadıyla başlar.- Tarihçiler yazının bulunuşunu tarihin başlangıcı olarak kabul ederler. Çünkü yazının bulunuşu ile birlikte o dönemler hakkındaki bilgilerimiz birdenbire artmıştır.- Bu nedenle yazının icadından önceki dönemlere, o dönem hakkındaki bilgilerimiz sadece yazısız belgelere dayandığı ve az olduğu için Karanlık Devirler veya Tarih Öncesi Devirler denir.- Yazının bulunuşundan sonra bilgilerimiz birden bire artar. Yazının icadından sonraki dönemlere de Tarih Devirleri (Çağları) denir.

 
1. TARIH ÖNCESI ÇAĞLAR
a. Taş Çağı (MÖ 600.000-5.000)
Eski Taş &Ccedi... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 26 Şubat 2014 Yorum yok
İlk Çağ Uygarlıkları
- Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümüdür.- Bu değerler; göç, savaş, ticaret gibi faaliyetler neticesinde dünyaya yayılmış ve karşılıklı bir etkileşim doğmuştur. Bu etkileşim milletlerarası ortak değerleri, uygarlığı oluşturur.- İnsanlığın ortaya çıktığı andan itibaren dünyanın farklı yerlerinde birçok uygarlık meydana gelmiştir.- İnsanlar ilk çağlardan itibaren verimli tarım alanlarını, su kenarlarını yerleşim yeri olarak seçmişler ve buradalarda ilk uygarlıkların temellerini atmışlardır.
Başlıca Uygarlıklar:
- Anadolu Uygarlığı- Mezopotamya Uygarlığı- Mısır Uygarlığı- İran Uygarlığı- Çin Uygarlığı- Hindistan Uygarlığı- Orta Asya Türk Uygarlığı- İnka Uygarlığı- Maya Uygarlığı- Aztek Uygarlığı (Devam)
Tarih 9. Sınıf 12 Mayıs 2014 Yorum yok
Mezopotamya Uygarlığı
Sümerler (MÖ 4000 - MÖ 2350)
- Mezopotamya'daki ilk şehir devletlerini (siteleri) kurmuşlardır. En önemlileri; Ur, Uruk, Lagaş, Kiş'tir.- Sümerler, Mezopotamya uygarlığının kurucusu olmuşlardır.- Sümerler, tarihteki ilk şehir devletlerini (siteleri) kurmuşlardır. Sümerlerde şehir devletlerini Ensi denen rahip krallar yönetmiştir.- Sümerlerde özgür insanlardan oluşan Aksakallılar meclisi bulunmaktaydı.- Mezopotamya'daki diğer milletler de Sümerleri örnek almışlardır.- Urugakina, rahiplerin sömürüsüne karşı tarihin ilk ihtilalini gerçekleştirdi ve bunun sonrasında tarihin ilk yazılı kanunlarını yaptı. Bu kanunlarda özel mülkiyeti koruyucu hükümlere yer verdi.- Ziggurat adı verilen tapınaklar yaparak, bunları okul, depo ve rasathane olarak kullanmışlardır.- Sümerlerde eli silah tutan herkes savaşa katılmak zorundaydı. Ordu, yaya ve ... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 12 Mayıs 2014 Yorum yok
Orta Asya Uygarlığı
- Orta Asya'da kurulan kültürlerin merkezleri MÖ 5000 yıllarına dayanmaktadır.- Yapılan kazılar sonucu Yontma Taş Çağı'na uzanan kültür bölgeleri bulunmuştur.- Kazılarda ortaya çıkan pek çok buluntu, bu kültürlerin Orta Asya'da kurulan Türk devletlerini de etkilediğini göstermektedir.
Orta Asya Uygarlığını Oluşturan Kültürler
Anav Kültürü (MÖ 4500-MO 1000)
- Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat yakınlarındaki Anav bölgesinde yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır.- Orta Asya'nın en eski kültürüdür.- Yerleşik hayata geçmiş, tuğladan yapılma evlerde oturmuşlardır.- Koyun, keçi, sığır ve deve yetiştirmişlerdir.- Tarımla uğraşmışlardır.
Afanasyevo Kültürü (MÖ 3000-MÖ 1700)
- Altay ve Sayan Dağları'nın batısındaki bozkırlarda gelişen bir kültürdür.- T... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 12 Mayıs 2014 Yorum yok
Mısır Uygarlığı
- Uygarlık, Nil deltası ile Nil nehri çevresinde gelişmiştir.- Mısır uygarlığı daha çok Mısır'da yaşayanlarca geliştirilmiştir.- Şehir devletlerinin birleşmesiyle ilk merkezi devlet kurulabilmiştir. Bu devlet dünya tarihindeki ilk merkezi devlettir.- Devletin başında firavun adı verilen krallar bulunurdu.- Kuzey Suriye'nin verimli topraklarını almak için Hititliler Kadeş Savaşı'nı yapmışlardır. (M. Ö. 1280) Tarihin ilk büyük meydan savaşı sayılan bu savaşta taraflar birbirlerine kesin üstünlük sağlayamamıştır.- Daha sonra taraflar Kadeş Antlaşması'nı yapmışlardır. (M. Ö.1295) Bu antlaşma tarihin ilk yazılı antlaşması dır.- Mısır'da, şehir devletlerinin birleşmesiyle ilk merkezi devlet kurulmuştur. Bu devlet, dünya tarihindeki ilk merkezi devlettir.- Mısır'da devletin başında Firavun adı verilen krallar bulunurdu.- Firavunlar tanrı kraldı. Yetkileri sınırsız... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 12 Mayıs 2014 Yorum yok
İran Uygarlığı
- İran tarihinin ilk dönemleri, bilgilerin azlığından aydınlatılamamıştır.- İran'da kurulan ilk krallıklar Medler ve Persler'dir.- Medler, MÖ 7. yüzyılda önemli bir haline geldiler. Keyeksar Dönemi'nde bağımsız oldular.- Persler, uzunca bir süre Medlerin egemenliğinde yaşadılar. Kiyrus önderliğinde Medleri yıkarak tarih sahnesine çıktılar (M.Ö. 550).- Büyük bir imparatorluk kuran Perslere Makedonyalı İskender son vermiştir.- Persler, mutlakiyetle yönetilmişlerdir.- Pers kralının yetkileri sınırsızdı.- Ülke, satraplık denen eyaletlere bölünmüştü.- Satrap denen yöneticiler, her yıl kralın görevlendirdiği kişiler tarafından teftiş edilmiştir. Yönetimde yetersiz bulunanlar görevden alınmış veya cezalandırılmıştır.- Persler, Zerdüşt dinini benimsemişlerdir. Ateşi kutsal kabul etmişlerdir. Tapınaklarına ateşgede denirdi.- iyil... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 12 Mayıs 2014 Yorum yok
Hint Uygarlığı
- Hindistan, Asya'nın güneyinde Hint Okyanusu'na uzanan bir yarımadadır.- Hindistan'da ilk uygarlık, MÖ 4000 yıllarında İndus Nehri boyunca ortaya çıkmıştır.- Hindistan, doğal kaynaklarının zenginliğinden dolayı sık sık istilâya uğramıştır.- MÖ 1500'lerde Orta Asya'dan gelerek Hindistan'ı işgal eden Ariler, burada kontrolü sağlayamamışlardır. Bu sebeple Hindistan, racalık denilen küçük prenslikler tarafından yönetilmiştir.- Arilerin Hindistan'a getirdiği kast sistemi; toplumsal, siyasi ve dini düzenin temelini oluşturuyordu.- Bu sistemde halk, sınıflara ayrılmıştı: Brahmanlar: Din adamları Kşatriyalar: Hükümdarlar, komutanlar ve askerler Vaizyalar: Sanatkârlar, tüccarlar ve çiftçiler Sudralar: İşçiler Paryalar: Bu dört sınıfın dışında olan ve hiçbir hakka sahip olmayan sınıftır.- Hinduizm'de en temel ve kutsal metinler Ved... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 13 Mayıs 2014 Yorum yok
Çin Uygarlığı
- Çin, Asya'nın güneydoğusunda geniş bir ülkedir.- Çin uygarlığının oluşumunda Türk, Moğol ve Tibet kültürlerinin etkisi görülür.- Çin hakkındaki ilk bilgilere MÖ 9. yüzyılda rastalanmıştır.- Çin, birbiri ardına göreve gelen hanedanlar tarafından yönetilmiştir.- MÖ 3. yüzyıldan sonra güçlü bir imparatorluk haline gelmiştir.- Çin imparatorunun "Tanrım Oğlu" olduğuna inanılırdı.- imparatorluk gücünü, ordusundan alırdı.- Halk; asiller ve köylüler olarak ikiye ayrılmıştı.- Köylüler özgür değillerdi ve asiller için çalışıyorlardı.- Yaygın dinler, Konfüçyüslük, Taoizm ve Budizm'di.- Çin ekonomisi tarıma dayalıydı.- Çinli tüccarlar, İpek Yolu aracılığıyla Çin'den Roma'ya kadar olan bölgede ticaret yapmışlardır.- &Cc... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 13 Mayıs 2014 Yorum yok
Fenikeliler
- Sami kavimlerindendir. Bugünkü Lübnan'ın dağlık kıyı kesiminde yaşamışlardır. Bu bölgeden Suriye kıyıla-rına doğru yayılan Fenikeliler şehir devletleri kurdular.- Yaşadıkları bölgenin tarıma ve hayvancılığa elverişli olmaması nedeniyle balıkçılığa ve denizciliğe yönelmişler ve Akdeniz kıyılarında koloniler kurmuşlardır.- Fenikeliler ürettikleri zeytinyağı, kereste, boya ve camdan oluşan ürünleri Akdeniz'in diğer bölgelerine satmışlardır.- Fenikeliler Sümer çivi yazısı ile Mısır Hiyeroglif yazısını örnek alarak tarihin ilk alfabesini icat ettiler.Not: Fenike alfabesini İyonlar ve Yunanlılar kullanmıştır. Daha sonra Romalılar Yunanlılardan aldıkları alfabeyi Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir.- Mısır ve Mezopotamya ile ilgili teknik gelişmeleri ticari faaliyetler yoluyla Akdeniz'in diğer kavimlerine tanıtmışlardır.- Fenike kol... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 13 Mayıs 2014 Yorum yok
İbraniler
- Sami kavimlerindendir. - Hz. Davut döneminde Filistin'deki Kudüs şehrini kurarak devletlerinin temelini atmış oldular.- Hz. Süleyman zamanında ticarete önem vererek zenginleşmişlerdir. Daha sonra devlet iç çatışmalarla İsrail ve Yahudi devleti olarak ikiye ayrılmıştır. Bunlar da dış saldırılarla yıkılmıştır.- Tarihin ilk tek tanrılı dini olan "Musevilik" İbranilere aittir. İbraniler bu dinin yalnızca kendi kavimlerine gön-derildiğini söylemişler ve kendilerinin üstün olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum Museviliğin, Hıristiyanlık ve İslâmiyet gibi yaygın bir din olmasını önlemiştir.
  (Devam)
Tarih 9. Sınıf 13 Mayıs 2014 Yorum yok
Anadolu Uygarlığı
- Anadolu (Asia Minor / Küçük Asya), Tarih boyunca birçok göç ve istilâya uğramıştır.
- Bunun sebebi;1. Üç tarafının denizlerle çevrili oluşu,2. Olumlu iklim şartları,3. Verimli toprakları,4. Bol su kaynaklarına sahip olmasıdır.
Anadolu'da Kurulan Medeniyetler1. Hattiler,2. Hititler,3. Frigler,4. Lidyalılar,5. İyonlar,6. Urartular (M.Ö. 2.000 - M.Ö. 600)7. Persler (M.Ö. 543 — 333)8. İskender imparatorluğu9. Roma imparatorluğu10. Bizanslılar (395 —1071)11. Türkler (1071- Günümüze Dek)
 
  (Devam)
Tarih 9. Sınıf 13 Mayıs 2014 Yorum yok
Hattiler
(MÖ 2500 - MÖ 1700)
- Anadolu'da büyük bir uygarlık oluşturmuş Hattiler hakkındaki bilgiler oldukça kısıtlıdır.- Göçler sonucunda Anadolu'ya geldikleri tahmin edilmektedir.- Yapılan araştırmalarda Hititler'in Hattilerden kültür ve inanç bakımından etkilendiklerini göstermektedir.- Hattiler'e ait en önemli eserler Alacahöyük'te bulunmuştur.- Bu kazılarda; Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen güneş kursları, altın kupalar, heykelcikler bulunmuştur.- Hattilere ait pek çok süslemenin Anadolu'nun birçok yerinde görülmesi bu uygarlığın ne kadar yayıldığını gösterir.- Hattilerde boğa figürü önemli bir simgedir. Hattiler Hitilerle kaynaşmış, Haiti kültürü, Hitit kültürünün içinde yaşamaya devam etmiştir. (Devam)
Tarih 9. Sınıf 15 Mayıs 2014 Yorum yok
Hititler
(MÖ 1700 - MÖ 700)
- M.Ö. 2000 yılı başlarında Anadolu'ya gelen Hititler, Orta Anadolu'da Kızılırmak havzasına yerleştiler. Anadolu'ya Kafkaslar üzerinden gelmişlerdir.- M.Ö. 3000 yıllarında bu bölgeye Haiti kabileleri yerleşmişlerdi. Hititler, Haiti kabilelerini dağıtarak bu bölgeye yerleştiler.- Hititler, M.Ö. 1800 yıllarında başkenti Hattuşaş (Boğazköy) olan bir devlet kurdular.- Hitit Devleti'nin kurucusu, I. Hattuşili (Labarna)'dir.- M.Ö. 1400 yılında başa geçen Il Tuthalia dönemiyle Hititlerde imparatorluk dönemi başladı.- imparatorluk döneminin en önemli olayı, Hititler ile Mısırlılar arasında yaşanan Kadeş Savaşı'dır. Savaşın sebebi, iki devletin de Anadolu'ya egemen olma isteğidir. İki tarafın da üstünlük sağlayamaması üzerine tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması imzalandı (M.Ö. 1280).- Hitit imparatorl... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 15 Mayıs 2014 Yorum yok
İyonyalılar
(MÖ 12. yy - MÖ 4. yy)
- İyonya, İzmir ile Büyük Menderes nehirleri arasında kalan bölgenin adıdır.- MÖ 12' yy. Yunanistan'dan göç eden Akalar'ın bir kısmı Batı Anadolu'da İyon şehir Devleti'ni kurarak bir ticaret ve sanat merkezi haline getirdiler. Bunların en önemlileri Millet, Efes ve İzmir'dir.- Akdeniz'de ve Karadeniz'de (Giresun ve Trabzon) koloniler kurarak bu günkü yerleşim merkezlerinin temelini attılar.- MÖ 7.yy'da Lidya'nın egemenliğine giren İyonya daha sonra Pers imparatorluğuna bağlandı.- İyonya şehir devletlerini önce krallar, MÖ 500'den itibaren asillerin kurmuş olduğu oligarşiler (iktidarın bir grubun veya bir ailenin ya da bir sınıfın elinde bulunması), sonradan da demokratik hükümetler yönetmiştir.- İyonlar, Anadolu ile Ege ve Akdeniz kıyılarında ticaret kolonileri kurdular. Ayrıca yaşadıkları topraklar, karadan Mezopotamya ile de bağlantı... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 15 Mayıs 2014 Yorum yok
Urartular
(MÖ 9. yy - MÖ 600)
- Başkent Tuşpa (Van)'dır.- Doğu Anadolu'yu uzun yıllar egemenlikleri altına almışlardır.- Urartular, ölümden sonra hayata inanmışlardı. Bu yüzden mezarlarını ev ve oda biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymuşlardır.- Urartular, madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi.- Kaleleri ve su kanalları ile ünlüdür. Toprakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri gibi..- Urartularda kral ülkeyi savaş tanrısı Haldi adına yönetirdi. (Devam)
Tarih 9. Sınıf 15 Mayıs 2014 Yorum yok
Frigyalılar
(MÖ 800 - MÖ 676)
- Frigya, Batı Anadolu'nun geniş bir kısmının adıdır.- Boğazlar yoluyla Anadolu'ya geldiler. MÖ 750 yılından sonra devlet kurdular.- Kurucusu: Gordios, başkent ise Gordion'dur..- Kral Midas döneminde Orta ve Güney Doğu Anadolu'ya egemen oldular.- Kimmerler bu uygarlığa son vermişlerdir.- MÖ 600'lerde Lidyalıların egemenliğine girdiler.- Friglerin çok tanrılı dinleri vardı. En büyük tanrıları Kibele'dir. - Friglerin başlıca geçim kaynağı, tarım ve hayvancılıktı. Ticaret kervanlarından vergi alınırdı. Çiftçi bir toplum oldukları için tarımı koruyan ağır ceza kanunları yaptılar.Sabanı kırana ölüm cezası vermişlerdir.- Frigyalılar, İyonlar ve Lidyalılar, Fenike yazısını kullandılar.- İlk hayvan öykülerini (fabl) meydana getirenlerin Frigyalılar olduğu sanılmaktadır.- Frigler dokumacılıkla ileri gitmişlerdir. Frigler, ... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 15 Mayıs 2014 Yorum yok
Lidyalılar
(MÖ 687 - MÖ 546)
- Lidya, bugünkü Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasındaki bölgenin ilkçağdaki adıdır.- Giges zamanında devlet kurdular.- Başkent Efes yakınlarındaki Sard'dir.- Sınırlar doğuda Kızılırmak'a kadar genişledi.- Paralı asker kullanmaları, yapılarının zayıflamasına yol açmıştır. Perslerin saldırısıyla bağımsızlıklarını kaybettiler (MÖ 546).- Bilinen ilk madeni para, Lidyalılar tarafından kullanılmıştır.- Altın ve mücevher işlemeciliği, dokumacılık ile uğraşmışlardır.- Lidyalılar, Efes'ten başlayıp, Mezopotamya'daki Ninova'ya kadar uzanan Kral Yolu'nun açılmasında etkili oldular. Mısır, İskit, Asur, Yunan Şehir devletleriyle ticaret yapmışlardır. Tüccarların malları devlet güvencesine alınmıştır.- Ekonomik güçleri arttıkça orduya verdikleri önemi azalttılar. Orduya paralı asker aldılar. Bu duru... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 18 Mayıs 2014 Yorum yok
Ege ve Yunan Uygarlıkları
- Ege ve Yunan uygarlığı; Ege adaları, Yunanistan, Makedonya, Trakya ve Anadolu'nun batı ve güneybatı kıyılarında yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir uygarlıktır.- Ege uygarlıkları, Mezopotamya, Mısır ve Anadolu medeniyetlerinden etkilenmişler ve bu medeniyetleri kendi kültür unsurlarıyla birleştirerek gelişmiş bir medeniyet ortaya çıkarmışlardır.
a. Girit Uygarlığı (MÖ 3500 - MÖ 1200)
- Ege medeniyetlerinin temelini oluşturmuşlardır.- İlk denizciler Giritlilerdir.- Mimaride gelişmişler, çok katlı saraylar yapmışlardır.- Knossos adası bu medeniyetin ilk ortaya çıktığı yerdir.- En parlak dönemlerini M.Ö. 16. ve 17. yüzyıllarda yaşamıştır.- M.Ö. 1400'lerde Aka (Miken), M.Ö. 1200'de Dor istilasına uğramışlardır.
b. Miken Uygarlığı (MÖ 2000 - MÖ 1200)
- M.Ö. 2000'de Akalar tarafından Mora Yarımadası'nda kurulmuşlardır.- Savaş&cce... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 18 Mayıs 2014 Yorum yok
Roma Uygarlığı
- İtalya, Avrupa'nın güneyinde, Alp Dağlarından Akdeniz'e uzanan bir yarımadadır.Roma uygarlığının oluşmasında İtaliklerin, Etrüsklerin ve devleti kuran Lâtinlerin önemli katkıları olmuştur.- Roma, M.Ö 753 yılında Romulus tarafından bir şehir devleti olarak kurulmuştur.- Roma'nın siyâsi tarihi; • Krallık Dönemi • Cumhuriyet Dönemi • imparatorluk Dönemi olarak üç döneme ayrılır. Krallık Dönemi (MÖ 735 - MÖ 510)- Roma, MÖ 510 yılına kadar krallıkla yönetilmiştir.- Ülkeyi yöneten kral, ihtiyarlar meclisi tarafından teklif edilmiş, kuria (halk meclisi) tarafından seçilmiştir.- Kral, senatoya (asiller meclisi) karşı sorumludur.
Cumhuriyet Dönemi (MÖ 510 - MÖ 27)
- MÖ 510 yılında krallık yönetimine son verilerek, Cumhuriyet yönetimine geçilmiştir.- Devlet, konsül denilen iki yüksek me... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 18 Mayıs 2014 Yorum yok
Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
1. Türk Adının Anlamı
- Türk adının ne anlama geldiği konusunda ileri sürülen görüşler şunlardır;- Wambery, 1879'da Türk adının Türemek (çoğalmak) fiilinden geldiğini ileri sürmüştür.- Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lugati't Türk adlı eserinde Türk'e Olgunluk Çağı anlamını verir.- Ziya Gökalp, Türk adını Türeli (töre sahibi) diye açıklar.- Türk adı, Orhun Yazıtları'nda Türük olarak geçer.- Turkhia şeklinde ise Bizans kaynaklarında görülür.- 12. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya Türkiye ismi verilmiştir.
2. Türklerin İlk Ana Yurdu
- Türklerin tarih sahnesine çıkışları Orta Asya'dır.- Türkler ilk olarak Altay - Sayan Dağları daha sonra da Ural - Altay dağları arasındaki bölgede yaşamışlardır.- Orta Asya, karasal bir iklime sahiptir. Türklerin yaşadıkları coğrafya... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 15 Temmuz 2014 Yorum yok
Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti)
♦ Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti Hunlar♦ Baykal gölü Orhun ve Selenga ırmaklarının bulunduğu coğrafyada siyasal varlık gösteren Hunlar tarafından kurulmuştur.
Teoman (Tuman) Dönemi (MÖ 220 - 209)
♦ Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır.♦ Teoman zamanında, Çinliler, Yüeçiler ve Tunguzlarla savaşlar yapılmış, Çin'in bir kısmı ele geçirilmiştir.
Mete Dönemi (Mao-dun) (MÖ 209 - 174)
♦ Teoman'ın oğlu olan Mete, babasına karşı giriştiği iktidar mücadelesini kazanarak Hun Devleti'nin başına geçti.♦ Cesareti ve teşkilatçı lığı sayesinde kısa sürede ülke sınırlarını genişlettti.♦ Mete, Moğolları, Yüeçileri ve Tunguzları itaat altına aldı.♦ Mete, Çin'i ülkesi için büyük bir tehlike olarak gördüğünden sık sık &... (Devam)
Tarih 9. Sınıf 15 Temmuz 2014 Yorum yok
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi