Ders Notları

Bu kategoride toplam 16 içerik bulunuyor.
II. Dünya Savaşı
Nedenleri:
- Galip devletlerin kurduğu düzenin sorunlar çıkarması.
- Almanya ve İtalya’nın sınırlandırmalardan kurtulmak için saldırgan tutumu.
- Milletler cemiyetinin yetersiz kalması.
- Ham madde kaynakları rekabeti yaşanmasıdır.
 
Savaşın Gelişmesi:
- 1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’ya saldırması ile resmen başlamıştır.
- Mihver Devletler: Alm, İta, Jap
- Müttefik Devletler: İng, Fra, SSCB, ABD
 
Türkiye’nin Durumu
- Barıştan yana olmuştur.
- Hem mihver hem müttefiklerle antlaşmalar imzalamıştır.
- Savaş sırasında savunma harcamaları artmış, tahıllar depolanmış, karartma ve radyo yayınlarında kesinti yapılmıştır.
 
Yalta Konferansı
- Savaş sonrasındaki durumu görüşmek için müttefik devletler bir konferans düzenledi.
- Konferansta Birleşmiş Milletlere katılım için Almanya’y... (Devam)
Ders Notları 05 Haziran 2012 Yorum yok
İnsan Hakları ve Türkiye
Tüm insanların sahip olduğu ve ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapılmadan herkesin faydalanabileceği haklardır.
 
- II. Dünya Savaşı sırasındaki insan hakları ihlalleri sonucunda bu hakların güvence altına alınması fikri oluşmuştur.
- 1948’de Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Bildirgesi’ni yayınlamıştır.
- 1954’de Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalamıştır.
- Bu şekilde insan haklarına olan duyarlılığını göstermiş oldu.
- Tüm insanlar özgürdür, eşittir, yaşama ve güvence altında olma haklarına sahiptir. (Devam)
Ders Notları 06 Haziran 2012 Yorum yok
Soğuk Savaş Yılları
Milli hedeflere ulaşmak için açık bir silahlı çatışma yaşanmayan gerginlik durumu. Silahları: Psiko-Sosyal, Ekonomik, Teknolojik ve Politik.
 
- Rusya, Fransız ihtilalinden olumsuz etkilendi.
- 1917’de Çarlık Rusyası yıkıldı.
- 15 milletten oluşan SSCB adını aldı ve giderek güçlendi.
- Batıda ise İngiltere, Fransa zayıflayınca ABD ve Rusya iki büyük güç halini aldılar.
- Bu iki devletin benimsedikleri görüşler onların ekonomilerine ve politikalarına yansıdı.
 


ABD

SSCB


Seçimle

Tek parti


Serbest piyasa-özel

Devlet kontrolü


 
Soğuk Savaşta Türkiye
- Türkiye, kendi topraklarında emelleri olan Rusya yerine ABD yi desteklemiştir. Nedeni:
- SSCB’nin boğazlardan üs istemesi.
- Marshall Planına imza atmış Türkiye’nin ABD’den yardım alması. (Devam)
Ders Notları 06 Haziran 2012 Yorum yok
Çok Partili Hayata Geçiş
- II. Dünya savaşı sonrası barış ve huzur ortamı aranıyordu. Bu ancak demokrasi ile gerçekleşebilirdi.
- Türkiye savaşta demokratik devletlerden yana tavır koymuştu.
- Savaşta iktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası yıpranmıştı.
- Başka bir iktidar partisi bulunması sorunların aşılması, hükümetlerin denetlenmesi ve halk sorunlarının daha iyi ele alınması için gerekliydi.
- 1945’de Nuri Demirağ’ın kurduğu Milli Kalkınma Partisi
- 1946’da CHP den ayrılan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan Demokrat Parti’yi kurdu.
- 1950’de ilk kez farklı bir parti olan Demokrat Parti iktidara geldi. (Devam)
Ders Notları 06 Haziran 2012 Yorum yok
NATO'nun Kurulması
NATO'NUN KURULMASI
 
Sovyetlerin Doğu Avrupa’da yayılmasını engellemek amacıyla ABD, Truman Doktrinini (1947) yayınladı.
 
Bu doktrin çerçevesinde SSCB tehdidi altındaki devletlere Marshall Planı çerçevesinde ABD yardımda bulunacaktı.
 
Bu plan bir askeri pakt olan NATO ile (1949) desteklenmiştir.
 
NATO’ya üye ülkelerden birine yapılacak saldırıya üye ülkeler hep birlikte karşılık verecekti.
 
GÜNÜMÜZDE NATO
 
1949’da 12 devlet tarafından kuruldu.
 
1951’de Türkiye katıldı.
 
Merkezi Brüksel’dir, 28 üyesi var, en yüksek organı Askeri Komite’dir.
 
Avrupa kıtasında olmayan 2 üyesi var: ABD – Kanada.
 
Son katılan iki ülke Arnavutluk ve Hırvatistan.
 
Başkanı Anders Fogh Rasmussen.
 
Bilgiler 2012 itibariyle derlenmiştir. (Devam)
Ders Notları 06 Haziran 2012 Yorum yok
Gelişen Türkiye
Siyasi Alanda Gelişmeler
- 1946 Cemiyetler Kanununda değişiklik yapılarak parti ve dernek kurmanın önü açıldı.
- 1946 yılında Demokrat Parti’nin kurulmasıyla çok partili döneme geçildi.
 
Ekonomik Alanda Gelişmeler
- 1950’den sonra tarımda makineleşme ve sanayiye ağırlık verildi.
- ABD Marshall Planı ile Türkiye’yi destekledi.
- Petrol Kanunu ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunları ile yabancı yatırımlara kolaylık sağlandı.
- 1965’den sonra Türkiye kendi ihtiyacını karşılayabilen bir ülke oldu.
- 1960 sonrasında Türkiye yurt dışına özellikle Batı Almanya’ya işçi göndermeye başladı.
- Nedeni: II. Dünya Savaşı sonrasında buralarda erkek nüfusun azalmış olması.
- Bu durum Türkiye’ye döviz girişi ve oradaki yeniliklerin Türkiye’ye gelmesini sağlamıştır.
- 1980’lerin başın... (Devam)
Ders Notları 24 Haziran 2012 Yorum yok
Tarih Öncesi ve İlk Çağ Tarihi
TARİH ÖNCESİ VE İLKÇAĞ TARİHİ
Tarih öncesi ilk devir kaba taş devridir. İlk araçlarda bu devirde yapılmıştır.
1- İlk resim ve heykel yontma taş devrinde yapılmaya başlanmıştır.
2- Ateş ilk defa taş devrinde bulundu.
3- İnsanlar ilk defa yerleşik hayata cilalı taş devrinde geçtiler.
4- İnsanlar hayvanları evcilleştirmeyi ilk defa cilalı taş devrinde öğrendiler.
5- İnsanlar ilk defa balıkçılığa cilalı taş devrinde başladılar.
6- İlk krallık ve beylik maden devrinde kurulmuştur.
7- İlk bulunan maden bakırdır.
8- İlk kez yazı demir devrinde kullanılmıştır.
9- Tarihte ilk defa aile hukuku Hititlerde görülmüştür.
10- Anadoluda kurulan ilk uygarlık Hititlerdir.
11- İlk tarih yazıcılığını Hititler yapmıştır.
12- Anadoludaki ilk siyasi birlik Hititlerdir.
13- Tarihte ilk defa meclisi Hititler kurmuştur.(pankus meclisi)
14- İlk sosyal örgütlenm... (Devam)
Ders Notları 17 Haziran 2013 Yorum yok
Tarih Bilimine Giriş
Tarihin Tanımı : Geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini, savaş ve barışlarını, kültürlerini, medeniyetlerini, sosyo – ekonomik yapılarını belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek, sebep – sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen ve objektif olarak açıklayan bir bilimdir.Tarihin Konusu : İnsan faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonucu içerir. İnsan faaliyetleri önce düşünce olarak ortaya çıkar, daha sonra uygulama alanına konulması ile olgu ve olaylar şekline dönüşür.
Olgu : Fetih hareketi, nüfus artışı...Olay : İstanbul’un fethi, bir çocuğun doğumu...  
TARİHİ OLAYLARIN ÖZELLİKLERİ* Konusu insan geçmişidir.* Tarihin kanunu yoktur.* Olayları neden – sonuç ilişkileri içerisinde ele alır. (Bu özellik tarihe bilimsellik kazandırır.)* Olayları yer ve zaman beli... (Devam)
Ders Notları 26 Haziran 2013 Yorum yok
İlkçağ ve Anadolu Uygarlıkları
ÇİN MEDENİYETİ:
Sülalelerce yönetilir. Çin’de iki türlü mimari gelişmiştir. Askeri mimari (Çin Seddi), Dini mimari (Budist tapınakları). Çinicilik, porselen, seramik gibi sanatlar, maden az olduğu için gelişmiştir. Matbaa, kâğıt, barut, pusula, çini mürekkep, ilk kez Çin’de bulunmuştur. Budizm, Taoizm, Konfüçyüs, Maniheizm gibi dinler yaygındır. Çin’de tarih yazıcılığı gelişmiştir. Türkler hakkında ilk bilgiler Çin kaynaklarında mevcuttur.
 
HİNT MEDENİYETİ:
Hindistan’da güçlü bir devlet, önemli bir medeniyet ve bir millet anlayışı oluşmamıştır.
Sebepleri:
*Çok değişik din, dil ırk, mezhep vs.’den insanların bulunması.
*İklimin çok sıcak olması.
*Kast sistemi (Dünyanın en katı sınıf farklılığı), Brahmanlar (din adamları), Kişatriyalar (as... (Devam)
Ders Notları 26 Haziran 2013 Yorum yok
Orta Asya Türk Tarihi
İslamiyet'ten Önce Orta Asya'da Kurulan Türk Devletleri
 
Türkler'in İlk Ana Yurdu
Türkler'in ilk ana yurdu Orta Asya'da; Batı'da Hazar Denizi'nden Doğu'da Kingan Dağları'na, Kuzey'de Altay Dağları'ndan Güney'de Hindukuş ve Karanlık Dağları'na kadar uzanan bölgedir.
Bu bölge, coğrafi yapısı ve iklim şartlarının da elverişli olması nedeniyle Türkler tarafından Ana Yurt olarak tercih edilmiştir.
 
Göçebe kültürünün sonucunda şu durumlar ortaya çıkmıştır.
*Merkezi yapı güçlenememiş,
*Teşkilatçı özellik gelişememiş,
*Mimari ve şehircilik ortaya çıkmamış,
*Ekonomi, hayvancılığa dayalı kalmış,
*Askeri yapıysa gelişmiştir.
 
Türkler'in Orta Asya'dan Göç Etmenlerinin Nedenleri :
*Topraklarının tarıma elverişsiz olması,
*Hayvanlar için otlakların yetersiz olması,
*İklim koşulla... (Devam)
Ders Notları 26 Haziran 2013 Yorum yok
Orta Çağ'da Avrupa'da Durum
ORTAÇAĞDA AVRUPA (375 – 1453)
Siyasi Durum : Siyasi yetkiler tek kişide toplanmış değildir. Feodalite (Derebeylik ) rejimi vardır. Toprağa dayalı bir rejimdir. Derebey hem toprağın, hem de köylünün sahibidir. Derebeylikte himaye sistemi esastır. Himaye eden “Süzeren”, himaye edilen “Vasal” olarak adlandırılır. Bu rejim Haçlı Seferleri ve Yüzyıl Savaşları’yla zayıflamış, İstanbul’un fethiyle (toplarla surların yıkılması) yerini mutlak krallıklara bırakmıştır. 
Sosyal Durum : Toplum eşit değildir. Çeşitli sınıflara ayrılmıştır.
 
 Soylular : Yönetim ve askerlikle uğraşarak gücü ellerinde tutan aristokrat tabakadır. Din adamları : Katolik kilisesinin gücüne paralel olarak rahat bir hayat sürmüşlerdir. Burjuvalar : Şehirli sınıftır. Ticaret ve sanatla uğraşırlar. Coğrafi Keşifler&rsquo... (Devam)
Ders Notları 09 Eylül 2013 Yorum yok
Coğrafi Keşifler
COĞRAFİ KEŞİFLER (15. Y.Y. SONLARI – 16. Y.Y. BAŞLARI)
Sebepleri :
- Yeni yolların aranması- Doğu ticaret yollarının (İpek ve Baharat yolları) Müslümanlar’ın elinde bulunması.- Doğunun zenginliklerine ulaşma isteği- Gemicilik sanatında gelişmeler- Hıristiyanlığı yayma düşüncesi- Cesur ve maceracı gemicilerin yetişmesi- Pusulanın sapma açısının hesaplanması- Kralların gemicilere destek vermesi- Doğudan Avrupa’ya gelen malların pahalıya mal olması
YAPILAN KEŞİFLER :
- Amerika’nın Keşfi : İlk kez 1492’de Kristof Kolomb tarafından bulunmuşsa da Hindistan zannedilmiştir. 1507’de İtalyan gemici Americo Vespucci buranın yeni bir kıta olduğunu anlamış ve adı verilmiştir.- Hint Deniz Yolunun Bulunması : Bartelmi Diaz 1487’de Afrika’nın güney ucuna ulaşmayı başarmıştır. Buraya Ümit Burnu (Fırtınalar Burnu) denilmiş, daha sonra 1468’de Vask... (Devam)
Ders Notları 09 Eylül 2013 Yorum yok
Rönesans Hareketleri
Tanım : 15. Y.y. sonları ve 16. Y.y. başlarında İtalya’da ortaya çıkan edebiyat, güzel sanatlar, mimari ve bilim alanındaki önemli gelişmelere denir.Nedenleri :
- Coğrafi Keşifler’le zenginleşen burjuva sınıfının “mesen” denilen koruyucu aileler oluşturması- Matbaanın gelişmesi ve kağıdın yaygınlaşması- Arka arkaya, dahi denilebilecek sanatçıların yetişmesi- İstanbul’un fethi ile bazı bilim adamlarının İtalya’ya gitmesi- Endülüs Emevileri’nin etkisi- Antikide eserlerin incelenmesi- Güzel sanatların olgunlaşması
Rönesans’ın İtalya’da Başlamasının Nedenleri :
- Siyasi durumu : İtalya’da şehir devletlerinin olması düşünce hayatının daha özgür olmasını sağlamıştır.- Ekonomik durum : Akdeniz ticaretine hakim olmaları yönüyle İtalyan şehir devletlerinin daha zengin olması.- Tarihi durumu : Çok ... (Devam)
Ders Notları 09 Eylül 2013 Yorum yok
Reform
Tanım : 16. Y.y. Katolik kilisesinde meydana gelen köklü değişikliklere denir.Nedenleri :
- Kağıt ve matbaanın geliştirilmesi- Katolik kilisesinde meydana gelen bozulmalar- Aforoz, Enterdi, Endülijans sorunları- Rönesans’ın etkileri- Skolastik düşüncenin yıkılması- İncil’in milli dillere çevrilmesi- Kilisenin zenginliğine karşın halkın fakirliği
Reformun Almanya’da Başlamasının Nedenleri :
- Hıristiyanlığı daha geç kabul eden Almanlar’ın dindarlıklarının suistimal edilmesi- Alman halkının daha fakir olması- Matbaanın Almanya’da geliştirilmesi- İncil’in ilk kez Almanca’ya çevrilmesi.- Bazı derebeylerin Şarlken’e karşı reformcuları desteklemesi.
Almanya’da, Martin Luther tarafından Reform hareketleri başlatılmış, Protestanlık mezhebi ortaya çıkmıştır. Uzun mücadeleler sonucunda 1555 Ogsburg Barışı’yla Protesta... (Devam)
Ders Notları 09 Eylül 2013 Yorum yok
Yakınçağ'da Avrupa
ABD’NİN KURULMASI (1787)
1774’de I. Fledelfiya, 1776’da ise II. Fledelfiya konferansı toplanmış, burada birleşme kararı alan 13 koloni İngiltere’ye karşı bağımsızlık mücadelesine başlamıştır. Fransa’nın da desteğini alan Amerikalılar 1783 Wersay Anlaşması ile bağımsızlığını kazanmışlar , 1787’de de George Washington başkanlığında ABD’yi kurmuşlardır.Not : 1776 – II. Fledelfiya Konferansı’nda ilk insan hakları bildirisi ilan edilmiştir.
 
SANAYİ İNKILABI
İngiltere’de James Watt tarafından buhar gücünün makinalarda kullanılmasıyla tekstil alanında 18. Yy. ortalarında başlamış, Yakınçağ’da büyük bir gelişme göstermiştir. Sanayi İnkılabı’nın oluşmasında sermaye birikimi yönüyle Coğrafi Keşifler’in, bilgi birikimi yönüyle Rönesans’ın etkisi vardır.
Sonuçları : ... (Devam)
Ders Notları 09 Eylül 2013 Yorum yok
Feodalite (Derebeylik)
Feodalizm veya Derebeylik, başta Ortaçağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastlanan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir. Feodalizm kelimesi, Latince feodum (tımar) ile taşınabilir değerli mal anlamına gelen Cermen kökenli bir kelimeden türetilmiştir.
 
Feodal toplumun siyasi örgütlenişi, koruyan-korunan (süzeren-vassal) ilişkisine dayanan hiyerarşik bir örgütleniştir. Merkezî otorite zayıftır, yerellik görülür. Feodal ekonomi ise, kendi kendine yeterlik üzerine kuruludur.
 
Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından güçlü ulusal monarşilerin ortaya çıkmasına kadar olan sürede, Avrupa'da hâkim olan örgütleniş biçimi feodal örgütleniştir. İlk Çağ'da Roma'dan yönetilen topraklarda Cermen istilaları ile Roma döneminin merkeziyetçi siyasi dü... (Devam)
Ders Notları 09 Eylül 2013 Yorum yok
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi