Tarih 11. Sınıf

Bu kategoride toplam 70 içerik bulunuyor.
Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
Sebepleri:
1.İstanbul hükümeti de İtilaf devletleri tarafından Lozan Görüşmelerine çağrıldı. Bu durum, TBMM ile İstanbul hükümeti arasında ikilik oluşturabilirdi.
2.Saltanatın milli egemenlik ilkesine aykırı olması.
3.Bazı çevrelerin hâlâ saltanat yönetimini istemesi
 
Saltanatın Kaldırılmasının Önemi:
1.Lozan’da ikilik çıkması önlendi.
2.Milli egemenlik ilkesi güçlendirildi.
3.Osmanlıların siyasi varlığı sona erdi.
4.Devlet başkanı sorunu ortaya çıktı.
5.Siyasi yetki ile dini yetkinin birbirinden ayrılması ile laiklik yönünde ilk adım atılmış oldu.
 
Açıklamalar: 
1.Vahdettin, saltanatın kaldırılmasından sonra gü­venliğini tehli­kede gördüğünden dolayı İngiltere’ye gitmek zorunda kaldı.
2.Vahdettin’in halifeliği yurt dışında kullanabileceğini d&uum... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 26 Ekim 2014 Yorum yok
Lozan Konferansı (24 Temmuz 1923)
Mustafa Kemal; Yunanlıların İzmir’de yaptığı tahri­batın görülerek, Yunanistan’dan daha fazla savaş tazminatı alınması ve görüşmeleri daha ya­kından takip edebilmek için barış görüşmelerinin İzmir’de olmasını istemiştir. Görüşmelerin tarafsız bir ülkede olmasını isteyen Avrupalı devletler ise görüşmelerin İsviçre’nin Lozan kentinde olmasına karar vermiştir.
 
Rauf Orbay, Bakanlar Kurulu başkanı olduğu için görüşmelere katılmak istemiş; fakat görüşmelere Mondros Mütarekesi’ni imzalayan bir kişinin gide­meyeceğini savunan Mustafa Kemal; barış görüş­melerine İsmet Paşa’nın gitmesini uygun bulmuştur.   
 
Görüşmelere TBMM adına baş delege olarak İsmet İnönü, Rıza Nur ve Hasan Saka katılmıştır.
 
Mustafa Kemal, TBMM delegeleri... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 26 Ekim 2014 Yorum yok
İkinci Büyük Millet Meclisi
Birinci Meclis’in Yenilenme Nedenleri:  
1.Devlet sisteminin geliştirilmesi ve barıştan sonra izlenecek olan politikaların belirlenmesi konusunda milletvekillerinin anlaşmazlığa düş­mesi.
2.İtilaf Devletleri’nin Lozan görüşmelerini keserek Türkiye’deki tartışmalı ortamdan yararlanmak is­temesi
3.Meclisin savaş döneminde yıpranmış olması
4.Meclisin inkılâpları yapmaya uygun olmayışı
 
- TBMM, 1 Nisan 1923’te seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
- Mustafa Kemal kendisi gibi düşünen, idealistleri bir araya toplayarak 9 Eylül 1923’te Halk Fırkası’nı kurdu.
- 11 Ağustos 1923’te İkinci TBMM açılmış oldu.
- Bazı siyasi bunalımların giderilmesi ve inkılâplar bu meclis tarafından yapıldı.
- İkinci TBMM, 1 Ekim 1927 tarihine kadar çalışmasını sürdürdü. (Devam)
Tarih 11. Sınıf 26 Ekim 2014 Yorum yok
Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
- TBMM’nin açılması ile cumhuriyete dayalı bir devlet kurulmuş fakat ortamın müsait olmamasın­dan dolayı kurulan sistemin adı açıkça söyleneme­miştir.
- İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u boşaltması ile devlet merkezinin neresi olacağı sorunu ortaya çıkmış; 13 Ekim 1923’de Ankara’nın başkent ilan edilmesi ile bu sorun ortadan kalkmıştır. 
- Ekim 1923’de Meclis Başkanı Yardımcısı ve İçişleri Bakanı seçilmesi gerekiyor, fakat meclis bu seçim işinde anlaşma sağlayamıyordu. 
- Meclisin çalışamaz hale gelmesi ise hükümet bunalımını oluş­turdu. Bunun üzerine Ali Fethi Okyar hükümeti istifa etti (27 Ekim).  
- Yeni hükümetin kurulması ko­nusunda da problemler çıktı. Bu aksaklıklar meclis hükümeti sisteminden kaynaklanıyordu. Bu sisteme göre bakanlar, meclist... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 29 Ekim 2014 Yorum yok
Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
Sebepleri:
1.Halife Abdülmecit’in TBMM’nin belirlediği kurallara uymaması.
2.Halifeliğin laiklikle bağdaşmaması.
3.Halifeliğin cumhuriyet rejimi ile çelişki içinde olması
4.Halifelik makamının cumhuriyet karşıtları için sığınak haline gelmesi.
5.Halifelik makamının yapılacak inkılâplar için engel görülmesi.
6.İslam ülkelerinde sömürgeleri olan Avrupalı dev­letlerin halifeliği temsil eden Türkiye’yi kendileri için potansiyel tehlike olarak görmesinin Tür­kiye’nin dışişlerini olumsuz etkilemesi.
 
Halifeliğin Kaldırıldığı Gün;
1.Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi.
2.Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Baş­kan­lığı kuruldu.
3.Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının yetkilerini bünyesinde... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 29 Ekim 2014 Yorum yok
Çok Partili Döneme Geçiş ve Partiler
- 23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’de siyasi partiler yoktur. Bütün vekiller Misak-ı Milli’yi gerçek­leştirme fikri etrafında birleşmişti.  
- İlk anayasa ha­zırlanırken; mecliste  Tesanüt,  İstiklal, Islahat ve Halk Zümresi gibi gruplar oluştu. Mustafa Kemal bu zor durumun aşılabilmesi için meclis de 1. Grup da denilen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nu kurdu.  
- Mustafa Kemal, yapacağı işleri bu grupla beraber yapmaya çalıştı. Bu grubun karşı­sında olanla­rın tümüne birden 2. Grup ya da  Mu­hafaza-i Mu­kaddesat Grubu dendi.
- Lozan görüşmelerinin olduğu dönemde, devletin yönetim şekli ve barıştan sonra izlenecek iç siyaset konusunda mecliste görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Bu durum karşısında meclis, 1 Nisan 1923’de se­çimlerin yeniden yapıl... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 29 Ekim 2014 Yorum yok
Şeyh Sait Ayaklanması
Sebepleri:
1.Yenilik hareketlerinin istenmemesi.
2.Toprak ağalarının yeni devleti çıkarlarına uygun bulmaması.
3.Musul’u Türkiye’ye vermek istemeyen İngil­tere’nin Irak ile Türkiye arasına tampon vazifesi görecek olan Kürt Devleti kurdurmak istemesi.
4.Doğu Anadolu’nun yıllarca ihmal edilmiş olması.
5.TCF’nin inkılâplara karşı çıkanlarca ümit verici tutumu
 
- 13 Şubat 1925’de Diyarbakır’da başlayan isyan Genç, Erzurum, Elazığ, Muş ve Bitlis’te etkili oldu. 
- Bu bunalımlı dönemde Ali Fethi Okyar hükümeti istifa etti.  
- Yeni hükümeti oluşturan İsmet İnönü isyana karşı şu önlemleri aldı:  
 
1.Bölgede sıkıyönetim ilan edildi.
2.Bölgeye ordu sevk edildi.
3.Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu tamamlar nitelikte olan ve rejimin tartışılmasını yasaklayan Tak... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 29 Ekim 2014 Yorum yok
Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi (16 Haziran 1926)
Sebepleri:
1.Bazı grupların Mustafa Kemal’i ortadan kaldıra­rak amacına ulaşmak istemesi.
2.Rejimi değiştirmek isteyen çevrelerin düşünce­leri.
Bu girişimden Giritli Şevki denilen kayıkçı saye­sinde devletin haberi oldu ve suikast gerçekleşmedi.
 
Önemi:
1.İttihatçılar tamamen tasfiye edildi.
2.Muhalifler sindirildi.
3.TCF’nin kapatılması haklılığı daha iyi anlaşıldı.
4.Mustafa Kemal “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır” diyerek Türkiye Cumhuriye­tinin varlığının devamının kendi sağlığına bağlı olmadığını; bu devletin sağlam temeller üzerine bina edildiğini vurgulamıştır. 
  (Devam)
Tarih 11. Sınıf 29 Ekim 2014 Yorum yok
Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Ağustos 1930)
Kurulma Sebepleri:
1.1929’da meydana gelen dünya ekonomik bunalı­mının Türkiye’yi de olumsuz etkilemesinden dolayı mecliste bunalımlar meydana gelmiştir. Mustafa Kemal bu bunalımın yeni bir partinin kurulması ile aşılacağına inanmaktadır.
2.Meclise demokrasinin gereği olan çok sesliliği getirmek.
3.Ülkenin çok partili hayata hazır hale geldiğinin tahmin edilmesi.
 
- Mustafa Kemal, arkadaşı olan Ali Fethi Okyar’a Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kurdurmuştur.
- Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomide devletçilik yerine liberal ekonomiyi savunmuştur. 
- Parti inkılâplar ve Mustafa Kemal’e saygılıydı.  
- Mustafa Kemal, başkanı olduğu CHF ile SCF ara­sında tarafsız olacağına dair, Ali Fethi Okyar’a söz vermiştir.
- Bir kaç ay sonra eski sistemi savunanların SCF’de toplanması Ali Fethi Okyar’ı kuşkulandırdığı i&ccedi... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 22 Kasım 2014 Yorum yok
Menemen Olayı (23 Aralık 1930)
- Derviş Mehmet denilen bir isyancı, Menemen halkını isyana çağırdı.  
- İsyanı önlemeye çalışan asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, isyancılar tarafından öldürüldü. 
- Bölgeye gelen askeri birlikler isyanı bastırdı.
 
Önemi:
1.Çok partili hayat için ortam oluşmadığı görüldü.
2.Rejimin yerleşmesi için daha dikkatli olunması gerektiği görüldü.
3.SCF’nin kendi kendini kapatmasının haklılığı anlaşıldı.  
 
Not: İnkılâpların yerleşmesi için 1945 yılına kadar bir daha çok partili hayat denenmedi. (Devam)
Tarih 11. Sınıf 22 Kasım 2014 Yorum yok
Demokrat Parti (1946)
Kuruluş Sebepleri:
1.CHP’de parti içi muhalefetin artması.
2.II. Dünya Savaşını demokrat devletlerin kazan­ması.
3.Türkiye’nin çok partili hayata hazır hale gelmesi.
 
- Demokrat Parti, CHP’den ayrılan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan öncülüğünde kuruldu.
- 1946 yılında yapılan seçimleri, açık oy gizli tasnif esasına göre olduğundan dolayı, CHP kazandı.
- 1950 seçimlerini, gizli oy açık tasnif esasına göre, DP ezici bir çoğunlukla kazandı ve ilk defa Tür­kiye’de CHP dışında başka bir parti yönetime geldi.
- DP iktidarı 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar devam etti.
- 17 Eylül 1961’de devrin başbakanı Adnan Mende­res idam edildi. (Devam)
Tarih 11. Sınıf 22 Kasım 2014 Yorum yok
Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi
Osmanlı Devleti’nde Hukuk
 
Osmanlı Hukukunun Özellikleri:
1.Şer’î ve örfî olmak üzere ikiye ayrılır.
2.Din,  mezhep farkları ve kapitülasyonlar mezhep birliğini engellemiştir.
3.Tanzimat döneminden itibaren batı hukuku taklit edilmeye başladı.
4.Kadın hakları kısıtlıdır.
5.Mahkemelerde tek yargıç vardır.
6.Avukatlık, son döneme kadar yoktur.
7.Laik değildir.
 
Türk Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926)
Sebepleri:
1.Osmanlı’nın son döneminde hazırlanmış olan Mecellenin halkın medeni hukuka dair ihtiyaçlarını tam karşılayamaması.
2.Mecellenin sadece Hanefi mezhebini ölçü alması.
3.Bütün vatandaşlarını eşit kabul eden Türkiye Cumhuriyetinin yapısına Osmanlı zamanından kalan hukukun uymaması.
4.Hazırlayanlar; Mecelle’nin, değişen şartlara göre değişebileceğini belirttiyse de; de... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 22 Kasım 2014 Yorum yok
Eğitim ve Kültür Alanında İnkılâp Hareketleri
Eğitim Alanında Yapılan İnkılâpların Sebepleri:
1.Eğitimi çağdaşlaştırmak.
2.Milli demokratik ve laik bir toplum oluşturmak.
3.Eğitimi birleştirmek.
4.Eğitimdeki ikilik ve karışıklığı önlemek.
5.Cumhuriyet rejimini güçlendirecek eğitim siste­mini oluşturmak.
6.Kültür ikiliği ve çatışmasını önlemek.
 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)
1.Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı.
2.Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı.
3.Eğitim devletçi, milliyetçi ve laik bir karakter kazandı.
4.Azınlık okullarının zararlı faaliyetleri durduruldu.
5.Yabancı okullara Türkçe dersleri kondu.
6.Medreseler kapatıldı.
7.İlköğretim zorunlu ve parasız duruma getirildi.
8.Eğitimde eşitlik sağlandı.
 
Medreselerin Kapatılmasının Sebepleri:
1.Yeni rejim karşıtlarının yetişmesini önlemek
2.Kültür ik... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 22 Kasım 2014 Yorum yok
Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi
Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
 
Önemi:
1.Türk halkının bilime, akılcılığa ve laik düşünceye yönelmesi açısından önemli bir adım atıldı.
2.Birlik beraberliğin sağlanması yönünde önemli bir adım atıldı.
3.Türkiye’nin falcılar, şeyhler, dervişler ve büyü­cüler ülkesi olamayacağı ispatlandı.
 
Açıklamalar:
- Aynı gün şeyh, derviş, mürit gibi unvanların kul­lanılması ve kurumlarla ilgili elbiselerin giyilmesi ve muskacılık yasaklandı.
- Türbeler kapatılırken Yavuz ve Fatih gibi Türk büyüklerinin türbelerinin kapatılmaması; Türk İnkılâbının tarihi kökleri koparmaya yönelik olma­dığını gösterdi.
 
 
Kılık-Kıyafetin Düzenlenmesi (25 Kasım 1925)
 
Sebepleri:
1.Türk halkının görünümü... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 30 Kasım 2014 Yorum yok
Ekonomik Alanda Gelişmeler
Milli Ekonominin Kurulması
 
1 Mart 1922’de TBMM Ekonomi Çalışmaları­nın Başlıca Noktalarını Şöyle Belirlemiştir:
 
1.Sanayii canlandırmak ve modern araçlara sahip olmak
2.Ormanları iyi hale getirmek
3.Toplum menfaatini doğrudan ilgilendiren kuru­luşları ve iktisadi girişimleri gücümüz oranında devletleştirmek.
4.Madenlerimizi işletmek ve bu alana yönelen ser­mayeyi himaye etmek
5.Ekonomik bağımsızlığın korunabilmesi için büt­çeyi ekonomik yapı ile uygun tutmak
 
 
İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923)
 
Kongrenin Toplanma Sebepleri:
 
1.Milli ekonominin amaçlarını ve amaçlara ulaş­mak için izlenecek yöntemi belirlemek
2.Ekonomik bağımsızlığın yöntemini belirlemek
3.Milli ekonominin temellerini atmak
 
 
Kongrede Alınan Bazı Kararlar:
 
1.Anonim şirketlerin ... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 30 Kasım 2014 Yorum yok
Milli Dış Politikamız
Millî Dış Politikamızın İlkeleri
- Milli sınırlarımız içinde varlığımızı korumak
- Gerçekleşmeyecek emeller peşinde koşmamak
- Medeni ve insanca davranarak bunun karşılığında destek beklemek
- Diğer devletlerin iç politikalarından ve rejimlerinden etkilenmemek
- Hiçbir ülkenin iç işlerine karışmamak, kendi iç işlerimize de dış devletleri karıştırmamak
- Milli politikayı uygularken kamuoyunu dikkate almak
- Dürüst, açık ve tutarlı olmak
- Dünyadaki gelişmeleri takip etmek
- Barış içinde hakka ve hukuka uygun bir şekilde sorunları çözmek
 
Bu doğrultuda;
1.İç ve dış politika ilkesi olarak “Yurtta Sulh, Ci­handa Sulh” ilkesi benimsendi.
2.Savaş korunma amacı olarak görüldü. Başak bir devletin topraklarını almak için politika izlenmedi.
3.Milli Egemenlik ve milli menfaatler ön pla... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 30 Kasım 2014 Yorum yok
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri
Atatürkçülük ve Türk İnkılâbının Özellikleri
1.Uyum içinde işleyen düşünce ve ilkelerden olu­şan bir bütündür.
2.Milletin ihtiyaçlarından doğmuştur.
3.Milli bir düşünce sistemidir.
4.İlerleme ve yenileşmeye açıktır.
5.Temelinde insanlığın binlerce yıldır işlediği ev­rensel değerler vardır.
6.Dışarıdan alınmış bir ideoloji değildir.
7.Doğmasının en önemli sebebi kişisel devlet yöne­timinin hiç bir kesimin istek ve ihtiyaçlarını karşı­layamamasıdır.
8.Türk İnkılâbı’nda Fransız ve Rus İhtilalinden farklı olarak; fikri ve ideolojik hazırlık safhası yoktur.
9.Bağımsızlık ve egemenlik birlikte yürütülmüştür.
 
Türk İnkılâbı’nın Evrenselliğinin Kanıtları:  
1.Tüm dünyada etkili olmuştur
2.Sömürü... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 30 Kasım 2014 Yorum yok
Atatürk'ün Ölümü ve İsmet İnönü
Atatürk’ün Ölümü
- Mustafa Kemal, 1937’de tespit edilen siroz hastalığını atlatamamış ve 10 Kasım 1938’de öldü.
- 21 Kasım’da geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi’ne konuldu.
- 10 Kasım 1953’te Anıtkabir’e taşındı.
- 1937 yılında çiftliklerini hazineye, bazı taşınmazlarını Ankara ve Bursa Belediyeleri’ne bağışladı.
- Mirasından Türk Tarih Kurumu’na ve Türk Dil Kurumu’na pay ayırdı.
 
Atatürk'ün Ardından Söylenenler  
“Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye' n... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 30 Kasım 2014 Yorum yok
İkinci Dünya Savaşı (1939 -1945)
- Savaşın başlamasında Almanya ve İtalya’nın sal­dırgan tutumu etkili oldu. - Almanya ile İtalya’nın 1936’da kurduğu Mihver Devletler Grubu’na 1937’de Japonya da katıldı.- Mihver Devletler karşısında İngiltere ile Fransa Müttefik Devletler Grubu’nu oluşturdu.- 1936’da Habeşistan’a saldıran İtalya daha sonra ise Arnavutluk’u ele geçirdi. - Hitler, 1938’de Avusturya’yı Almanya’ya bağladı.  - Almanlar 1939’da Çekoslovakya’yı işgal etti. Al­manya ve Rusya aynı dönemde Polonya’yı işgal edince Fransa ve İngiltere olaya müdahale etti ve İkinci Dünya Savaşı başladı.- Almanya, Rusya’ya da savaş ilan edince Ruslar, İngiltere tara­fına geçti (1941).- Japonya, ABD’nin deniz üslerine ve Çin’e saldı­rınca; ABD ve Çin Japonya’ya karşı savaşa girdi.- 1942’de reji... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 02 Ocak 2015 Yorum yok
II. Dünya Savaşı'ndan Sonra Barışı Koruma Ça­baları
1.Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu.2.NATO kuruldu.3.Balkan Paktı kuruldu.4.Bağdat Paktı kuruldu.
Birleşmiş Milletler
BM Teşkilatı’nın Yapısı ve Özel­likleri:
1.Genel Kurul: Teşkilattaki devletlerin üyeleri bu kuruldadır.2.Güvenlik Konseyi: 15 üyesi vardır. Bu üyeler­den ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya veto hakkına sahiptir.3.Ekonomik ve Sosyal Konsey: Savaşlara sebep olabilecek sosyal ve ekonomik faktörleri ortadan kaldırmaya çalışır.4.Vesayet Konseyi: Kendi kendini idare edemeye­cek devletleri idare etmek için kurulan bu birim günümüzde önemini kaybetmiştir.5.Milletlerarası Adalet Divanı: BM’nin yargı organıdır.6.Sekreterlik: Personelden oluşur.
Not: Türkiye de BM’nin kurucularındandır.
Nato ve Özellikleri
1.Brüksel merkez olmak üzere 1948’de kuruldu.2.Uluslararası barışın korunması ve komünizme karş... (Devam)
Tarih 11. Sınıf 02 Ocak 2015 Yorum yok
Toplam 2 sayfa, 2. sayfadasın: Önceki, 1, 2
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi