Atatürkçülük ve Türk İnkılâbının Özellikleri

1.Uyum içinde işleyen düşünce ve ilkelerden olu­şan bir bütündür.

2.Milletin ihtiyaçlarından doğmuştur.

3.Milli bir düşünce sistemidir.

4.İlerleme ve yenileşmeye açıktır.

5.Temelinde insanlığın binlerce yıldır işlediği ev­rensel değerler vardır.

6.Dışarıdan alınmış bir ideoloji değildir.

7.Doğmasının en önemli sebebi kişisel devlet yöne­timinin hiç bir kesimin istek ve ihtiyaçlarını karşı­layamamasıdır.

8.Türk İnkılâbı’nda Fransız ve Rus İhtilalinden farklı olarak; fikri ve ideolojik hazırlık safhası yoktur.

9.Bağımsızlık ve egemenlik birlikte yürütülmüştür.

 

Türk İnkılâbı’nın Evrenselliğinin Kanıtları:  

1.Tüm dünyada etkili olmuştur

2.Sömürülen milletlere örnek olmuştur.

3.Günümüz meseleleri için ve başka milletler için çözümler içermesi

 

Türk İnkılâbı’nı Osmanlı Islahatlarından Ayı­ran Farklar:

1.Kapsamlı, değişimci ve köklüdür.

2.Sadece devleti ve kurumları değil halkı da yü­celtmeyi amaçlamıştır.

3.Islahatlar tereddütlü; inkılâplar kararlıdır.

4.İnkılâplarda dış baskı yoktur.

5.Sıra izlendi: Önce çağdaşlaşmayı engelleyen ku­rumlar kaldırıldı; sonra yenilik yapıldı.

 

Açıklama:  Faşizmde seçimle iş başına gelenler yönetimden ayrılmak istemez; Bolşevizm de ise millet egemenliği reddedilip sınıf egemenliği ön planda tutulur.      

 

 

İlkeler

 

Cumhuriyetçilik

1.Devletin rejim şeklidir.

2.Halk egemenliğini esas alır

3.Demokratiktir.

4.Seçme ve seçilme hakkı tüm vatandaşlara verilir.

5.Hükümet ile millet arasında kopukluk yoktur.

6.Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddesidir.

7.Mustafa Kemal’in parti tartışmalarının dışında tuttuğu bir ilkedir.

8.Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Hali­feliğin kaldırılması Cumhuriyetçilik yolunda ya­pılmış devrimlerdir.

 

 

Milliyetçilik

1.Kurtuluş Savaşının yapılmasında ve Türk Devle-ti­nin kurulmasında temel ilke oldu.

2.Bu ilke fedakârlık ve dayanışmayı gerektirir.

3.Irkçılık ve ümmetçiliği ret eder.

4.Türkiye Cumhuriyeti’nin benimseyen ve “Tür­küm” diyen herkes Türk’tür.

5.Milli birlik ve beraberlik esastır.

6.Benimsediği eşitlik ilkesi ile Faşizm ve Nazizm’­den ayrılır.

7.TBMM’nin açılması, Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet yönetiminin kurulması, Halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarıl­ması, Türk Harflerinin kabulü, TTK ve TDK’nın kurulması bu ilke ile ilgilidir.

 

Halkçılık

1.Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik’in doğal sonucu­dur.

2.Halkın eşitliği esastır.

3.Halkın menfaatleri ön plandadır.

4.Sınıf mücadelesi değil; sosyal dayanışma esastır.

5.Sınıfçılık olmadığı için Komünizmden ayrılır.

 

Halkçı Devrimler:

1.TBMM’nin açılması

2.Saltanatın kaldırılması

3.Cumhuriyetin ilanı

4.Halifeliğin kaldırılması

5.Türk Medeni Kanununun kabulü

6.Aşarın kaldırılması

7.Kılık-kıyafet devrimi

8.Soyadı Kanunu

9.Kadınlara siyasal hakların verilmesi

10.Türk Harflerinin kabulü

 

Devletçilik

1.Devletçilik; devletin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha hızlı bir gelişme sağlamak amacıyla yaptığı uygulamalardır.

2.Bu ilke halkçılığın tamamlayıcısıdır.

3.Ekonomide planlı kalkınma hedeflenmiştir.

4.Karma ekonomiyi esas alan devletçilik ilkesinde özel mülkiyetin olması, devletçiliği ko­mü­nizmden ayırır.

5.Müdahalecidir; katı değildir.

6.Zamanın şartlarına göre değişmiştir.

 

İnkılâpçılık

1.Çağın değişen şartlarına göre değişimi ve mo­dernleşmeyi esas alır.

2.TBMM’nin açılması ile başlayan Türk İnkılâbının devam ettiğini gösterir.

3.Durağan değildir.

 

Laiklik

1.Din-devlet işlerinin ayrılmasını ve vicdan hürri­yetini esas alır.

2.Mustafa Kemal’in parti tartışmalarının dışında tuttuğu ve taviz vermediği bir ilkedir.

3.Devlet vatandaşların inanma ve inanmama hak­kını anayasa ile güvence altına almıştır.

4.Osmanlı din devleti olmasının gereği olarak dini müesseseleşmesine yansıttığı için Laik Türk Dev­leti inkılâplar döneminde bütün müesseselere mü­dahale etme gereği duymuştur.

5.Din egemenliği değil; millet egemenliği esastır.

6.Hukuk birliği ve hukukun dinden bağımsız ol­ması esastır.

7.Dış devletlerin azınlıkların haklarını bahane ede­rek Türk Devleti’nin iç işlerine karışmasını önle­miştir.

8.Milli birlik ve beraberlik için önemlidir.

 

Açıklamalar:

1.1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesi çıkarıldı.

2.1928’de milletvekillerinin yemin şekli bu günkü haline geti­rildi.

3.1937’de 6 ilke anayasaya alındı.

4.Türk Milleti için dini dış politikada kullanma dönemi Birinci Dünya Savaşı ile bitti.

5.Kurtuluş Savaşı ümmet ideolojisi yerine millet ideolojisini getirdi.

 

Bütünleyici İlkeler

Ulusal Egemenlik: Cumhuriyetçiliği bütünler

Milli Birlik ve Beraberlik: Milliyetçiliği ve Halkçılık’ı bütünler

Milli Bağımsızlık: Dış politika ilkesidir.

Yurtta Sulh Cihanda Sulh: İç ve dış politika il-kesidir. Sınıf mücadelesine ve dış politikada saldır­ganlığa karşıdır. Milliyetçilik ve Halkçılık’ın bir sonucudur.

Akılcılık ve Bilimsellik: Laiklik ve İnkılâpçılık’ı bütünler

İnsan ve İnsanlık Sevgisi: İnsanları eşit görmeyi ve sevmeyi hedefler. Milliyetçilik ve Halkçılık’ı bütünler.

Çağdaşlaşmak ve Batılılaşmak: İnkılâpçılık’ı bütünler.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi