Bu içindekiler kısmı, Oral Sander'in Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e adlı eserinden yararlanıp sizlerin bilgisine sunulmuştur. Bu eserde gerek siyasi tarih bilgilerini geniş tutması gerekse sade bir dil kullanması bu siyasi tarih alanında son derece önemli baş yapıtlar arasında yerini almasını sağlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslar Arası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Kürkçüoğlu bu eser hakkında düşüncelerini şu şekilde açıklamıştır:

Oral Sander'in siyasi tarih alanına en büyük katkısı, konuyu çok geniş bir çerçevede ele almasıdır. Siyasi tarih çok yönlü, disiplinlerarası bir çerçevede incelemiş, uygarlık tarihi, kültür tarihi temeline oturtmuştur. Bu yapıt, hem siyasi tarih öğrencilerinin, hem de genel okuyucunun ilgisini çeken, yararlı bir temel başvuru kaynağı niteliğindedir.

Not: Aşağıda Konu Başlıklarına Tıklayıp O Konu Başlığı Hakkında Yazılmış Bilgileri Okuyabilirsiniz.

Siyasi Tarih, Oral Sander Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918'e Kadar

SİYASİ TARİH

I. TARİH NEDİR

A. TARİHTE OLAY

B. TARİHTE NEDEN

C. TARİHTE EĞİLİM

II. SİYASİ TARİH NEDİR'

III. XIX. YÜZYILA KADAR DÜNYA TARİHİNİN ANAHATLARI

A. TARIMA DAYALI UYGARLIKLAR

ORTADOĞUNUN ÜSTÜNLÜĞÜ DÖNEMİ (MÖ 5000 - MÖ 500)

1.Yerleşik Topluluklar

2. Göçebeler

3. Din ve İlk Buluşlar

4. Avrupa

B. UYGARLIĞIN "GLOBAL" NİTELİK ALMAYA BAŞLAMASI (MÖ 500 - MS 1500)

1. Grek Uygarlığı ve Helenizmin Genişlemesi (MÖ 500 - MS 500)

a. İyonya'da Modern Bilimin Temelleri

b. Grek Uygarlığı

c. Makedonya ve Helenistik Dönem

ç. Roma İmparatorluğu

d. Hıristiyanlık

2. İslam Dünyasının Üstünlüğü (MS 600 - 1000)

a. İslamiyet'in Doğuşu ve Niteliği

b. İslamiyet'in Tutunması ve Nedenleri

c. İslamiyet'in Genişlemesi

i. Halifeler ve Emeviler Dönemi

ii. Abbasiler Dönemi

3. Steplerin Egemenliği: Moğollar ve Türkler (1000 - 1200)

a. Türklerin Siyasal Egemenliği (1000 - 1200)

b. Moğol İstilaları (1200 - 1300)

c. Türklerin Üstünlüğü Yeniden Sağlamaları

Osmanlı Devleti (1300 - 1500)

i. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Üstünlükleri

ii. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da Genişlemesi

iii. Osmanlı Devleti'nin Yükselmesi

C. MODERN VE GLOBAL DÜNYAYA GEÇİŞ

BATI EGEMENLİĞİ DÖNEMİ (1500'den Günümüze)

1. Batı'nın Yükselmesinin Temel Nedenleri

a. Ağır Sabanın Bulunması ve Sonuçları

b. Feodalizm

c. Ticaretin Doğuşu ve Kent Yaşamı

ç. Siyasal Yetki Mücadelesi

d. Rönesans

e. Dini Reform (Reformasyon)

2. Batı'nın Denizlerde Üstünlüğü Sağlaması (1500 - 1700)

a. Okyanuslara Açılma: Portekiz ve İspanya'nın Üstünlüğü (1500 - 1600)

b. Fiyat Artışı ve Merkantalizm

c. Savaş Teknolojisindeki Gelişmeler ve Ulus - Devlet

ç. Üstünlüğün İberik'ten Kuzeybatı Avrupa'ya Geçmesi

i. "Başat Güç" Kavramı

ii. Hollanda'nın Parlak Dönemi

iii. Fransa'da Bütünleşme, Almanya'da Parçalanma: Otuz yıl Savaşları ve Westphalia Barışı (1648)

iv. Fransa'nın Üstünlüğü ve Güç Dengesi Politikası

aa) İç Politika

bb) Dış Politikası ve Güç Dengesi

cc) İspanya Veresat Savaşları ve Utrecht Barışı

v. İngiltere'de Parlementer Hükümet

d. Doğu Avrupa'da Zayıflayan ve Güçlenen Devletler: Avusturya ve Prusya

i. Kutsal Roma İmparatorluğu ve Güçlenen Devletler: Avusturya ve Prusya

ii. Polonya'nın Zayıflığı

iii. Rusya'nın Büyük Devlet Olması

e. İslam Dünyasının Zayıflaması ve Osmanlılar

i. İslam Dünyasının Gerileme Nedenleri

ii. Osmanlı Devleti'nin Zayıflama Nedenleri

iii. Sokullu Dönemi: Zayıflamaya Karşı Önlemler

iv. IV. Murat ve Devletin Yeniden Canlanması

v. Köprülüler Dönemi: Avrupa Baskısının Azalması

vi. Viyana Kuşatması (1683)

vii. Karlofça ve Gerileme Dönemi

3. Dünya Dengesinin Sarsılması: Globalleşmeye Geçiş (1700 - 1850)

a. Globalleşme Sürecinin Önemli Özellikleri ve "Ulus Devlet"in Güçlenmesi

b. 18. Yüzyılın Büyük Savaşları ve Paris Barışı (1763)

IV. DEVRİMLER DÖNEMİ (1776 - 1848)

A. AMERİKAN DEVRİMİ

1. Kuzey Amerika'daki İngiliz Üstünlüğü

2. Kuzey Amerika Halkının Ayırıcı Özellikleri

3. ABD'nin Bağımsızlığı ve Sonuçları

4. İç Savaş ve Sonrası

B. BÜYÜK FRANSIZ DEVRİMİ

1. Devrim Öncesi Ortamı

2. Halklar Bildirisi ve Anayasa

3. Devrimden Savaşa ve Terör Yönetimine

4. Savaşın Değişen Niteliği ve Napolyon Bonapart

a. Yurttaş-Ordu

b. Yeni Bir Sezar

c. Napolyon Savaşları

C. VİYANA KONGRESİ

1. Viyana Düzeninin Mimarı: Castlereagh ve Metternich

2. Cezalandırma Yerine Denge

3. Viyana Düzenlemeleri

4. Genel Değerlendirme

Ç. 1830 ve 1848 DEVRİMLERİ

1. Ekonomik ve Toplumsal Ortam

2. Fransa'da 1830 ve 1848 Devrimleri

3. Avrupa'da 1848 Devrimleri

a. Ulusçuluk

b. Alman Ulusçuluğu

c. Öteki Ayaklanmalar

ç. Genel Değerlendirme

D. "OSMANLI RÖNESANSI" VE BATI AVRUPA İLE GELİŞEN DİPLOMASİ

1. Osmanlı Diplomasisinde Gelişmeler

2. Rusya ve Avusturya ile İlişkiler: Prut ve Petervaradin

3. Lale Devri ve Önemi

4. Küçük Kaynarca ve İçten Dağılma Sürecinin Başlaması

V. ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE SONUÇLARI

A. ENDÜSTRİ DEVRİMİ

1. Endüstri Devriminin İlk Aşaması (1870'lere Kadar)

2. Endüstri Devriminin İkinci Aşaması (1870'lerden Sonra)

3. Sağlık, Beslenme, Çevre ve Nüfus

4. Kitle Toplumunun Ortaya Çıkışı

B. ALMAN VE İTALYAN ULUSAL BİRLİKLERİ

1. Temeli

2. İtalyan Birliği'nin Kuruluşu

3. Alman Ulusal Birliği'nin Sonuçları

a. Almanya Açısından

b. Uluslar arası Politika Açısından

C. EMPERYALİZM

1. Ekonomik Unsur

2. Demografik Unsur

3. Güvenlik Endişesi

4. Ulusal İtibar ve Büyüklük Duygusu

5. Berlin Konferansı

6. Sömürge İmparatorlukları

7. Emperyalizmin Sömürü İlişkisi

VI. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA NASIL GİRİLDİ

A. YENİ SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİK GÜÇLERİ

B. SİYASET, EKONOMİ VE ASKERLİK ALANLARINDA YENİ ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİ

1. Siyaset Alanında Gelişmeler

2. Ekonomi Alanında Gelişmeler

3. Askerlik Alanında Gelişmeler

C. DIŞ POLİTİKANIN TEK ELDE TOPLANMASI

Ç. AVRUPA UYUMUNUN SONU VE YENİ ULUSLAR ARASI GÜÇ DENGESİ

1. Avrupa Uyumunun Dayandığı Temellerin Yıkılması

2. Güç Dengesinin Değişmesi

D. ALMANYA'NIN KITA ÜSTÜNLÜĞÜ: ÜÇLÜ İTTİFAK

1. Alman-Fransız Düşmanlığı

2. Almanya'nın Stratejik Zayıflığı

3. Bismarck Antlaşmalar Sistemi

4. Alman-İngiliz Rekabeti

E. İNGİLTERE'NİN SÖMÜRGE (DENİZ) ÜSTÜNLÜĞÜ: ÜÇLÜ ANTLAŞMA

1. Blok Dışı Anlaşmalar

2. Bismarck'ın Düşüşü ve II. Wilhelm

3. Fransız-Rus Anlaşması

4. İngiliz-Fransız Antlaşması (Enterte Cordiale)

5. İngiliz-Rus Sömürge Antlaşması

6. Rus-Japon Savaşı ve Bloklaşmanın Önemi ve Sonuçları

F. AVRUPA DIŞI DÜNYA: BATI KARŞITI İLK HAREKETLER

1. Çin'de Çözülme ve Parçalanma

a. Afyon Savaşı

b. Taiping Ayaklanması

c. "Boxer" Ayaklanması

2. Japonya'da Açılma ve Güçlenme

3. Hindistan'da Ulusal Kongre'nin Kurulması

4. Mısır'da Arabi Paşa Ayaklanması

5. Genel Değerlendirme

6. Afrika Parçalanıyor

7. Latin Amerika'ya Erken Gelen Bağımsızlık

G. OSMANLI DEVLETİ'NİN PARÇALANMASI

1. Osmanlı Devleti'nin 19. Yüzyıldaki Genel Görüntüsü

2. Osmanlı Devleti'nin Parçalanma Nedenleri

3. Napolyon Dönemindeki Osmanlı-Rus Savaşı

4. Yunanistan'ın Bağımsızlığını Kazanması ve 1828-2829 Osmanlı-Rus Savaşı

5. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Ayaklanması: 1831-1841

6. 1838 Ticaret Sözleşmesi ve Tanzimat Fermanı

7. Kırım Savaşı ve Islahat Fermanı

a. Savaşın Nedenleri

b. Savaşın Anlamı ve Önemi

c. Savaşın Sonuçları ve Islahat Fermanı

ç. 19. Yüzyılın Ortasında Devletin Genel Görüntüsü

8. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve I. Meşrutiyet

a.Savaşın Nedenleri

b. Ayestefanos ve Berlin Barış Antlaşmaları

c. İngiltere'nin Değişen Politikası

ç. I. Meşrutiyet

9. Osmanlı Devleti'ne Yeni Bir Dost: Almanya

10. Ağır Bunalımlar Dönemi: 1908-1914

a. Bosna-Hersek Bunalımı

b. Trablusgarp Savaşı

c. Balkan Savaşları

d. II. Meşrutiyet

H. 19. YÜZYILDA OSMANLI DİPLOMASİSİNDEKİ GELİŞMELER

1. Çok yönlü Diplomasi Gereği

2. Reis-ül Küttaplık Dairesinin Önem Kazanması

3. Dışişleri Bakanlığı ve Sivil Bürokrasinin Temelleri: (1790-1839)

4. Tanzimat Döneminde Sivil Bürokrasi: (1839-1871)

5. I. Meşrutiyet ve Sultan'ın Üstünlüğüne Geri Dönüş

İ. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ BUNALIMLAR

VII. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

A. SAVAŞIN YAKIN NEDENLERİ

B. SAVAŞIN TEMEL NEDENLERİ

1. Emperyalizm

2. Almanya'nın Güvenlik Sorunu

3. Değişken Güç Dengesi ve Uluslararası Güvensizlik

4. Uluslararası Örgütlenme Olmaması

5. Osmanlı Mirası Üzerinde Çatışma

C. SAVAŞIN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

Ç. SAVAŞIN ÇIKIŞI

1. Savaş İlanları

2. Çabuk Sönecek Büyük Ümitler

D. 1914 VE 1915 YILLARINDA CEPHELER

1. 1914 Yılında Batı Cephesi

2. 1914 Yılında Doğu Cephesi

3. 1915 Yılında Batı Cephesi

4. 1915 Yılında Doğu Cephesi

E. SAVAŞ VE OSMANLI DEVLETİ

1. Osmanlı-Alman İttifakı

2. Osmanlı Devletinin Savaş Dışındaki Durumu

3. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Cepheleri

a. Yenik düşen Cepheler

b. Çanakkale Cephesi

F. 1916 YILINDA CEPHELER

1. Batı Cephesi

2. Doğu Cephesi

G. OSMANLI DEVLETİNİ PARÇALAYAN GİZLİ ANLAŞMALAR

1. Rusya ile Yapılan Boğazlar Antlaşması

2. Londra Anlaşması

3. Sykes-Picot Anlaşması

5. St. Jen de Maurienne Anlaşması

6. Balfour Deklarasyonu

H. 1917 YILINDAKİ GELİŞMELER

1. ABD'nin Savaşa Girişi ve Wilson'un 14 Noktası

2. Sovyet Devrimi ve Rusya'nın Savaştan Çekilmesi

a. Öncesi ve Nedenleri

b. Geçici Hükümetin Başarısızlığı

c. Bolşevik Devrimi ve Savaştan Çekiliş

İ.SAVAŞIN SONU

J. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONUÇLARI

1. Ekonomik ve Toplumsal Sonuçları

a. Büyük Ekonomik Çöküntü

b. Devlet Müdahalesi

c. Enflasyon ve Borçlanma

ç. Toplumsal Sonuçlar

2. Siyasal Sonuçları: Avrupa'nın Dünya Üstünlüğünün Sarsılması

3. Genel Değerlendirme

K. PARİS BARIŞ ANTLAŞMALARI

1. Karşılaşılan Sorunlar

2. Barış Antlaşmalarının Hükümleri

a. Almanya ve Versailles Barış Anlaşması (28 Haziran 1919)

b. Avusturya İle St. Germain Barış Antlaşması (10 Eylül 1919)

c. Neuilly ve Trianon Barış Antlaşmaları (27 Kasım 1919 ve 4 Haziran 1920)

3. Barış Düzenlesinin Değerlendirilmesi

L. TÜRK ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI

1. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın Örgütlenmesi ve Misakımilli

2. Serv Barış Antlaşması

3. Savaş ve Diplomasi

4. Lozan (Lausanne) Barış Antlaşması

5. Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın Ayırıcı Özellikleri ve Atatürk

a. Atatürk'ün Ulusçuluk Anlayışı

b. Atatürk'ün Meşruiyet ve Hukuka Bağlılık Anlayışı

c. Atatürk'ün Barış ve Uluslararası İşbirliği Konularındaki Görüşü

ç. Atatürk'ün Çağdaş Uygarlık Anlayışı

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bu Eseri Imge Kitabevi Yayınları'ndan Temin Edebilirsiniz. Görüntülemekte Olduğunuz Kitabın 20. Baskısıdır.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi